Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ajankohtaiset asiat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai­nuussa

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti toimialueensa sosiaali- ja terveydenhuollon johtaville viranhaltijoille, esimiehille sekä valvontatehtäviä hoitaville viranhaltijoille valvonnan ajankohtaisasi­oita käsittelevän työkokouksen Oulussa 6.6.2019.

Työkokouksessa käytiin läpi valvonnan painopisteitä, Pohjois-Suomen alue­hallintoviraston ajankohtaisia asioita sekä julkisen vallan käyttöön ja virkavastuuseen liittyviä asioita. Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja myös aiheista vanhustenhuolto, lastensuojelun sijaishuolto, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilövalvonta sekä lääkehoidon toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Myös Valviran asiantuntijat pitivät puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta.

Päivän painopistealueena olivat toiminnan kohdentaminen lisääntyvästi suunnitelmalliseen ja en­nakolliseen suuntaan niin valvontaviranomaisessa kuin palvelujärjestelmän kentän toiminnassa. Ensisijaista on omavalvontavelvollisuus, jossa valtontaviranomaisen tehtävänä on tukea, edistää ja viimekädessä varmistaa omavalvonnan toteutuminen.

Kuntien vastuulla on:

 • järjestämisvastuullaan olevien palveluiden valvonta
 • ostamiensa yksityisten palveluiden laadun valvonta oli sitten kyse kokonais- tai osittai­sul­koistuksista tai asiakas-/palvelusetelillä tuotettavista palveluista
 • alueellaan toimivien yksityisten palveluntuottajien valvonta, joilta kunta ei osta palveluita
 • niiden palveluiden valvonta, joissa kuntalaisia on sijoitettu toisen kunnan alueella olevaan toimintayksikköön.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua myös alueellisten erityispiirteiden huomioimisesta palveluiden järjestämisessä ja valvonnassa. Niitä PSAVI:n alueella ovat esimerkiksi:

 • harva asutus- ja pitkät etäisyydet
 • Pohjois-Pohjanmaa väestörakenteeltaan Suomen nuorimpana maakuntana
  • Lasten suuri määrä näkyy tarpeena kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja – vaikuttaa AVI:n ohjaus- ja valvontatehtäviin
 • Oulun seutu Euroopan nuorimpina kaupunkiseutuina
 • Kainuun nopeasti ikääntyvä väestö, mikä näkyy koko maata korkeampana väestöllisenä huoltosuhteena

Luennoitsijoiden materiaalit löytyvät linkin takaa: https://bit.ly/2MDcuPL
 

Lisätietoja:

Pirjo Mäkeläinen
päällikkö, sosiaali- ja terveydenhuolto -yksikkö
p. 0295 017 581

Hanna Toiviainen
johtaja, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
p. 0295 017 680


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty