Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2019 julkaistu

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 päivitys vuodelle 2019 on julkaistu. Valvontaohjelman osaan I on määritelty koko valvontaohjelmakautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet. Osaan II Valvira ja aluehallintovirasto määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella. Vuoden 2019 valvontakohteet ovat

 1. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja keskittäminen
 2. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
 3. vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto
 4. vammaispalvelut (kohteena kehitysvammaiset lapset ja nuoret)
 5. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut (henkilöstöön kohdentuva omavalvonta ja lääkitysturvallisuus)
 6. lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten pääsy psykiatrian alojen palveluihin.

Uutena valvontakohteena vuonna 2019 on lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa. Aiemmat valvontahavainnot osoittavat, että sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on vakavia puutteita. Vuonna 2019 valvontaviranomaiset tekevät ohjaus- ja arviointikäyntejä sijaishuollon yksiköihin. Käynneillä tarkastelun kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten oikeudet. Keskeinen osa valvontaa on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen heitä kuulemalla. Lisäksi pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota sekä löytämään alueellisia hyviä käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä useita uudistuksia. Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa toimintansa 1.1.2021, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Maakunta- ja palvelurakenneuudistukset tulevat heijastumaan voimakkaasti myös valvontaan. Valvonnan painopistettä siirretään edelleen ennakoiviin menetelmiin ja asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan. Toimintayksiköiden asiakas- ja potilasturvallisuustyön sekä omavalvonnan edistäminen, tuki ja varmistaminen ovat läpileikkaavana teemana kaikessa viranomaisvalvonnassa koko valvontaohjelmakaudella.

Valvontaohjelman toimeenpanon etenemisestä viestitään aktiivisesti. Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #sotevalo2019 sekä Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Pirkko Pakkala
johtaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 018 099
etunimi.sukunimi@avi.fi

Satu Räsänen
ylitarkastaja
Valvira
p. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty