Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupahakemusten ja valvonta-asioiden määrissä kasvua alkuvuonna 2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Alkuvuosi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveysyksikössä on ollut työteliäs ja tuloksellinen. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Valvontaviranomaiset ovat toteuttaneet ennakoivaa, ohjaukseen painottuvaa ja vuorovaikutteista valvontaa järjestämällä alueellisia tilaisuuksia, työpajoja sekä ohjaus- ja arviointikäyntejä. Jälkikäteisvalvonta on kuitenkin edelleen vienyt merkittävän osuuden voimavaroista. Erityisesti vanhuspalveluja koskevien valvonta-asioiden määrä lisääntyi huomattavasti.


Ohjaus- ja tarkastuskäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella tehtiin alkuvuonna 36 ohjaus- ja arviointikäyntiä. Niiden aiheina ovat olleet muun muassa kuntien yhteistyö valvonnassa, palveluntuottajan ohjaus ja neuvonta lastensuojelu- ja vanhuspalveluissa, omavalvonta, psykiatrinen sairaalahoito sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Tarkastuskäyntejä tehtiin 190, joista merkittävä osa kohdistui sosiaalihuollon yksityisten palveluntuottajien yksiköihin. Yli puolet (60 %) käynneistä oli jälkikäteiseen valvontaan kuuluvia käyntejä. Niistä 30 % tehtiin ennalta ilmoittamatta. Kolmannes käynneistä oli lupatarkastuksia.

Käyntien ja työmenetelmien kehittämiseksi käynneistä pyydettiin järjestelmällisesti palautetta. Erityisesti ajankohtaisen informaation jakamista ja vuorovaikutteista keskustelua pidettiin tärkeinä. Palaute on ollut positiivista ja ohjaus- ja arviointikäyntejä toivotaan toteutettavan entistä enemmän ja systemaattisemmin.

Aluehallintovirasto on järjestänyt alkuvuonna 14 alueellista koulutustilaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.


Lupahallinto

Aluehallintovirastoon tuli alkuvuonna vireille yhteensä 1 683 sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-asiaa. Määrä on sosiaalihuollossa 20 % ja terveydenhuollossa 12 % suurempi kuin vuonna 2018 vastaavana aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioita ratkaistiin yhteensä 1 655. Sosiaalihuollon lupahallinnossa asian keskimääräinen käsittelyaika oli 2,1 kk ja terveydenhuollon lupahallinnossa 2,5 kk.

 • Uusia lupia ja luvanmuutoksia myönnettiin sosiaalihuollossa 53 ja terveydenhuollossa 135.
 • Ilmoituksia yksityisen sosiaalipalvelujen toiminnasta rekisteröitiin 408 ja itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajien rekisteröintejä oli 879.
 • Kliinisen mikrobiologian lupia käsiteltiin 15.

 

Valvonta-asiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita tuli alkuvuonna vireille yhteensä 378. Määrä on sosiaalihuollossa jopa 40 % ja terveydenhuollossa 20 % suurempi kuin vuonna 2018 vastaavana aikana.

Valvontapäätöksiä ratkaistiin sosiaalihuollon osalta 172 ja terveydenhuollon osalta 78.  Asian käsittelyaika oli keskimäärin 4–5 kuukautta. Yli puolet valvonnasta oli jälkikäteistä valvontaa ja noin neljännes suunnitelmaan perustuvaa valvontaa.

Sosiaalihuollossa lähes puolet valvonta-asioista koski vanhustenhuoltoa, viidennes vammaishuoltoa, viidennes lastensuojelua ja loput päihde- ja mielenterveyspalveluja. Vanhustenhuollossa valvonta-asiat ja tarkastuskäynneillä havaitut puutteet liittyivät

 • erityisesti henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen
 • lääkitysturvallisuuden asianmukaisuuteen
 • asiakasturvallisuuteen
 • omavalvontasuunnitelmiin
 • asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen
 • henkilökunnan tehtävien organisointiin.

Lastensuojelussa päätökset ovat koskeneet muun muassa rajoitustoimenpiteiden epäasiallisuutta ja lastensuojelulain määräaikojen toteutumista. Vammaispalveluiden valvonnassa esille tuli epäkohtia muun muassa itsemääräämisoikeuden ja kuljetuspalveluiden toteutumisessa.

Terveydenhuollossa valvonta on kohdistunut julkiseen erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sekä yksityiseen terveydenhuoltoon. Valvonnassa havaitut epäkohdat ovat koskeneet muun muassa

 • puheterapiapalvelujen saatavuutta
 • mielenterveyslain mukaisten eristämisilmoitusten puutteita
 • hoitotakuun toteutumista
 • lääkärien PKV-lääkkeiden eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämiskäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysasioista tehdyt hallintokantelut eivät sisälly em. lukuihin.


Lisätietoja:
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty