Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Regionförvaltningsverket förbjuder publika evenemang för över 500 personer på fastlandet

För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har regionförvaltningsverken den 13 mars 2020 beslutat att förbjuda publika evenemang för över 500 personer både inomhus och utomhus. Förbuden gäller alla kommuner på finländska fastlandet och de är i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar i kraft en månad, alltså till den 12 april 2020 kl. 24. Förbudet träder i kraft omedelbart. 

Förbudet som respektive regionförvaltningsverk meddelar i sitt område har sin grund i åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) med vilka man bekämpar spridningen av infektioner orsakade av det nya coronaviruset och förebygger dess skador för invånarna och samhället.

Regionförvaltningsverkens beslut är meddelade som offentlig delgivning som träder i kraft den sjunde dagen efter delgivningen. Delgivningarna hittas på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Beslutet ska följas omedelbart med stöd av 91 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken är beredda på att det kan finnas ett behov att pröva nya motsvarande beslut när besluten inte längre är i kraft. Statsrådets rekommendation är att publika evenemang inhiberas ända till slutet av maj. Regionförvaltningsverken följer aktivt med hur läget utvecklas i sina områden och fattar beslut om att förlänga förbudet enligt det aktuella läget.

I 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket fatta beslut om att i sitt område stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om de aktuella begränsningarna behövs inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 momentet i bestämmelsen meddelas besluten som avses i 1 momentet för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

På vår webbadress www.rfv.fi publicerar vi inom kort svar på vanliga frågor. Vi svarar där på mera ingående frågor om olika evenemang.

Närmare information om vad som är evenemang: https://www.avi.fi/web/avi/yleisotilaisuudet (på finska).

Vi ger ytterligare information i ärendet per telefon
Fredagen den 13 mars 2020 till klockan 21
Lördagen den 14 mars och söndagen den 15 mars 2020 klockan 10 - 18 enligt följande:

Ytterligare information till nyhetsreportrar och andra mediarepresentanter:

chef för kommunikationsenheten Jaana Lehtovirta, tfn 0295 016 404
regional kommunikationschef Auli Posti, tfn 0295 016 854
Regionförvaltningsverket i Norra Finlands överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092
Regionförvaltningsverket i Lappland Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
Regionförvaltningsverket i Östra Finlands överdirektör Soile Lahti, tfn 0295 016964
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

Ytterligare information till restauranginnehavare:

enhetschef Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Ytterligare information för evenemangsarrangörer:

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, tfn 0295 017 598
regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017 573
jurist Pirjo Mäkeläinen, tfn 0295 017 581
direktör Hanna Toiviainen, tfn 0295 017 680

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061

Regionförvaltningsverket i Lappland:

regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017 350
chef för juridiska ärenden Keijo Mattila till 15.3.2020, tfn 0295 017 372
direktör Kristiina Poikajärvi fr.o.m. 16.3.2020, tfn 0295 017 375

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
enhetschef Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

regionförvaltningsöverläkare Tuula Tarkiainen, tfn 0295 016 910
regionförvaltningsöverläkare Sami Remes, tfn 0295 016 876
direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

regionförvaltningsöverläkare, enhetschef, Anne Hiiri, tfn 0295 016 067
regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
regionförvaltningsöverläkare Mikko Floréen, tfn 0295 016 484
direktör Marko Peltonen, tfn 0295 016 184


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty