Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Pohjois-Suomen AVI on ollut yhteydessä kuntiin ja kartoittanut yksityisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden, erityisesti vanhustenhuollon tilannetta

Pohjois-Suomi

Huoli vanhusten ympärivuorokautisten toimintayksiköiden hoitajien riittävyydestä ja hoidon laadusta on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) lisääntynyt. Yhteydenottoja ja epäkohtailmoituksia on tullut useista yksityisten palveluntuottajien, mutta myös kuntien vanhustenhuollon toimintayksiköistä.  

Aluehallintovirasto on lähestynyt alueensa kuntia ja pyytänyt informoimaan 1) mahdollisista huolista ja epäkohdista yksityisten palveluntuottajien toimintayksiköissä; 2) mitä toimenpiteitä kunnat ovat tehneet yhteydenottojen johdosta ja 3) miten kunnat huolehtivat yksityisten palveluntuottajien valvonnasta?

Kunnat ovat tehneet moniin yksityisten palveluntuottajien toimintayksiköihin viimeisten viikkojen aikana esimerkiksi ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Tietojen pohjalta aluehallintovirasto arvioi tarvittavat toimenpiteet sekä yksityisten palveluntuottajien toiminnan että kunnallisten yksiköiden toiminnan valvonnan osalta.

Aluehallintovirasto kehottaa kaikkia, sekä kunnallisia että yksityisiä, toimintayksikköjä omavalvonnan keinoin huolehtimaan siitä, että ne kaikkina aikoina vastaavat asiakkaiden palvelutarpeeseen tarpeen edellyttämällä tavalla ja varmistavat asiakasturvallisuuden toteutumisen. Aluehallintovirasto ohjaa edelleen kuntia omalta osaltaan huolehtimaan yksityisten palveluntuottajien toiminnan valvonnasta ja
raportoimaan epäkohdista aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että asumispalvelujen järjestämisen lisäksi kuntien tulee huolehtia siitä, että kotiin annettavat palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden edellyttämällä tavalla. Myös yksityisten kotiin annettavien palvelujen (esim. kotihoito) valvonnan, ensisijainen vastuu on kunnilla.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että sosiaalihuollon henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisen epäkohdista tai epäkohdan uhista toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Mikäli epäkohtaa ei korjata, voi ilmoituksen tehdä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto harkitsee saamansa ilmoituksen jälkeen tarvittavat toimenpiteet.

Mikäli epäkohta tai tyytymättömyyden aihe koskee esimerkiksi yksittäisen vanhuksen palvelujen järjestämistä tai toteuttamista, aluehallintovirasto ohjaa ensisijaisesti ottamaan yhteyttä toimintayksikön vastuuhenkilöön tai tekemään muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen tulee saada perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen teossa neuvovat tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamiehet.

Aluehallintoviraston valvonta on riskiperusteista ja perustuu valvontaohjelmiin sekä vireille tulleisiin asioihin. Valvottavat yksiköt valikoituvat epäkohtailmoitusten ja muun tietopohjan perusteella.

 

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, p. 0295 017 576
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty