Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Osalla kunnista ongelmia kotihoidon palveluiden ja sosiaali-
päivystyksen järjestämisessä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt lainsäädännön toimeenpanoa ja määräaikojen noudattamista kotihoidon palveluiden sekä sosiaalipäivystyksen järjestämisessä. Kyselyyn vastasi 94 % Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnista.

Kotiin annettavien palveluiden toteutus kunnissa vaihtelee paljon. Esimerkiksi kotihoidon tarjoaminen palvelutarpeen mukaisesti, sosiaalipäivystyksen järjestäminen, hoito- ja palvelusuunnitelman systemaattinen laatiminen ja päivittäminen sekä omavalvontasuunnitelmaan liittyvät seikat toteutuvat useissa alueen kunnissa kyseenalaisesti.

Erityisesti yö- ja viikonloppuaikaisten kotihoidon palveluiden saatavuudessa ilmeni puutteita. Yli kolmasosa kyselyyn vastaajista ilmoitti, että säännöllistä yöaikaista palvelua ei ole saatavilla. Yllättävänä tuloksena oli, että myös runsaan päiväaikaisen kotihoidon palveluiden saanti oli monesti epävarmaa.

Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi tehdään työtä monella eri sektorilla ja useiden ammattilaisten toimesta. Eri tahojen sujuva yhteistyö sekä toimivat viestintäkanavat ovat ensiarvoisen tärkeitä palveluiden laadun kannalta. Kyselyssä tiedusteltiin, miten kunnassa on määritelty vastuut eri toimialojen kesken ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Suuri osa kunnista oli sitä mieltä, että vastuiden määrittelyä ja yhteistyön sujumista tulisi edelleen kehittää.

Omavalvontasuunnitelma on hyvä keino varmistaa kotiin annettavien palveluiden laatua. Kysely kuitenkin kertoo, että kuntien toiminta ei suurelta osin ole lain tarkoituksen mukaista. Erityisesti yksityisen kotihoidon toimintayksiköissä havaittiin puutteita, mutta myös kunnan omissa yksiköissä löytyi kehittämisen tarvetta.

Selvitys paljasti myös useita maakuntakohtaisia kehittämistarpeita. Tarkempia tietoja kyselyn tuloksista löytyy aluehallintoviraston raportista:
Kotiin annettavien palveluiden järjestäminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnissa


Lisätietoja:
ylitarkastaja Niina Lehtinen, p. 0295 018 573
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- hoitoon pääsyn valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- jukisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta- ja kanteluasiat
- terveydenhuollon valmiusasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta sekä potilassiirroista aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalveluiden valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen koordintointi

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat
- terveydenhuollon itsenäisten ammattiharjoittajien rekisteröinti
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely

osastosihteeri Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon yksityisten lupien toimistotehtävät
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely suun terveydenhuollon (pois lukien kiireetön hoiton pääsy), avohoidon (pois lukien kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta ja ehkäisevein terveyspalvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta) ja osastohoidon (myös vanhusten pitkäaikaissairaanhoito) osalta.

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- terveydenhuollon kantelut
- terveydenhuollon ammttihenkilöstö
- erikoissairaanhoito

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty

Muualla verkossa

Lait ja asetukset