Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Oppilaitoksille julkaistu päihde- ja pelikasvatusopas – varhainen puuttuminen kannattaa 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on yhteistyössä alueen kuntien kanssa koonnut oppilaitosten tueksi oppaan laadukkaan päihde- ja pelikasvatuksen toteuttamiseksi. Taustalla on kyselyissä esiin noussut tarve päihdekasvatukselle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 26.5.2020 julkaissut oppaan Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf). Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää alueen oppilaitoksissa tehtävää päihde- ja pelikasvatustyötä, jotta lapset ja nuoret saavat yhdenvertaisemmat lähtökohdat terveellisen ja turvallisen elämän rakentamiseen. 

Keväällä 2019 tehdyssä kyselyssä selvisi, että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oppilaitoksissa päihdekasvatusta toteutetaan hyvin eri tavoin, mikä saattaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Kyselyn mukaan oppilaitokset toivoivat oman toimintansa tueksi suunnitelmallista ja koko kunnan kattavaa ohjeistusta ja toiminnan päivitystä. 

Ohjeita oppilaitosten johdolle ja opettajille

Opas perustelee erityisesti rehtoreille ja muille johtajille, miksi oppilaitosten päihde- ja pelikasvatusta tulisi entisestään kehittää. Päihdekasvatus tulisi terveystiedon ja ympäristöopin lisäksi sisällyttää muihin oppiaineisiin. On tärkeää, että päihdekasvatus opetussuunnitelmien lisäksi liitetään esimerkiksi opiskeluhuoltosuunnitelmaan ja luodaan positiivisia toimintatapoja, joilla tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 

Opas sisältää erityisesti opettajille tutkittua tietoa, menetelmiä ja ideoita, joilla toteuttaa päihde- ja pelikasvatusta osana arkityötä ja opetussuunnitelmia. Tavoitteena on, että opettaja voisi antaa oppilaille ikätasoisesti faktatietoa oppaassa esitetyn vuosikellon mukaan. Lisäksi opettaja löytää oppaasta tietoa, miten oppilaiden hyvinvointia voi vahvistaa mm. luomalla luokkaan hyvän ilmapiirin ja asettamalla selvät säännöt.

Oppaassa on varhaisen tuen ja tunnistamisen malleja, joihin voi tukeutua, jos oppilaille ilmaantuu päihde- ja peliongelmia. Se, että huoli otetaan puheeksi ja haitalliseen käyttäytymiseen puututaan, mahdollistaa avun ja tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa. 

Kyselytutkimukset taustoittivat päihdekasvatuksen tilan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki keväällä 2019 Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitoksille kyselyn, missä selvitettiin oppilaitosten päihdekasvatuksen toteutusta. Kysely lähetettiin alueen 317 oppilaitokseen, joista 87 vastasi siihen. Selvisi, että päihdekasvatuksen suunnitelmien ajantasaisuus vaihteli melko paljon. Kyselyn mukaan päihdeasioiden esille otto painottui 5.–6.-luokille, lukion ensimmäiselle luokalle ja ammatillisen opetuksen toiselle vuosikurssille. Hieman yllättäen 7.–9.-luokilla päihdekasvatusta annettiin vain noin 40 prosentissa vastanneista oppilaitoksista, vaikka päihdekokeilut usein tapahtuvat kyseisessä ikäryhmässä. 

Selvin päin Satakunnassa -hanke puolestaan keräsi joulukuussa 2019 lähes 500 nuorelta mielipiteitä oppilaitosten päihdekasvatuksen toteutukseen. Kyselyn mukaan satakuntalaiset nuoret haluaisivat, että päihteistä puhuttaisiin avoimesti, riittävän usein ja monipuolisesti. He toivovat saavansa päihdekasvatustunneilla tietoa erilaisista päihteistä sekä niiden haitoista ja vaikutuksista. Päihdekasvatusta toivottiin erityisesti 7. luokalle sekä nuorilta nuorille toteutettavina tunteina. 

Päihde- ja pelikasvatusoppaan tekemiseen osallistuivat ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt Jalo Niina (Turku), Marjanen Katja (Salo) ja Arja Iho (Raisio), opetuspuolen asiantuntijat Kristiina Kaupinsalo ja Joni Aurasuo Uudestakaupungista sekä Selvin päin Satakunnassa -hankkeen suunnittelijat Jenni Lahtinen ja Tellu Rosenqvist. Työryhmää veti Minna Lainio-Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Opas soveltuu käytettäväksi koko Suomen alueella. Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueidensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Valtakunnallista ehkäisevää päihdetyötä ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf)

Lisätietoa 

 • Minna Lainio-Peltola, ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  Puh. 050 3128533, minna.lainio-peltola(at)avi.fi
 • Niina Jalo, suunnittelija, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  Puh. 040 63 83 672, niina.jalo(at)turku.fi
 • Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija, Selvin päin Satakunnassa-hanke
  Puh. 044 701 9705, jenni.lahtinen(at)porinperusturva.fi 

Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty