Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Oikaisuvaatimusten käsittelyajat lyhentyneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla

Etelä-Suomi

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on onnistunut lyhentämään viranhaltijapäätöksistä tehtävien oikaisuvaatimusten käsittelyaikoja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi toukokuussa 2017 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen ryhtyä toimenpiteisiin, joilla se varmistaa oikaisuvaatimusten viivytyksettömän käsittelyn.

Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika oli viisi kuukautta ja käsittelyajoissa oli merkittäviä eroja päätöksiä tekevien kolmen jaoston kesken. Käsittelyajat on onnistuttu lyhentämään keskimäärin 2,5 kuukauteen. Viranomaisen on hallintolain perusteella käsiteltävä asia viivytyksettä.

Sosiaali- ja terveystoimiala teki muutoksia yksilöjaoston työskentelyssä, muutti valmistelijoiden työnjakoa ja lisäsi jaoston kokouksia. Jatkossa yksilöjaosto seuraa käsittelyjonoa viikoittaisissa kokouksissa, joissa asetetaan käsittelyaikatavoite sekä seurataan niiden toteutumista. Oikaisuvaatimuksia käsitellään enää yhdessä jaostossa ja oikaisuvaatimukset käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.


Lisätietoja
Ylitarkastaja Varpu Kovero p. 0295 016 000 (vaihde)
varpu.kovero@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö Ulla Vuolle, p. 09 310 33 928
ulla.vuolle@hel.fi
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty

Muualla verkossa

Lait ja asetukset