Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Muistutus on ensisijainen, kantelua ketterämpi toimenpide sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden epäkohtien tuomiseksi käsittelyyn 

Pohjois-Suomi

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet muutokset lakeihin potilaan asemasta ja oi­keuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta vahvistivat muis­tutusmenettelyn asemaa keinona selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan tai asi­akkaan kokemia tai havaitsemia epäkohtia. Samalla vahvistettiin entises­tään toimintayk­sikköjen omavalvonnan merkitystä. Muutokset ovat mahdollista­neet kanteluiden siirtä­misen valvontaviranomaiselta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tai aluehallintovirasto) käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota asia koskee.

Valvira on ohjeistanut terveydenhuollon toimintayksiköitä muistutusten käsittelyssä. Vastaava ohjeistus soveltuu myös sosiaalihuollon toimintayksi­köihin.

Aluehallintovirastoon on tullut edelleen runsaasti kanteluja, jotka olisi sekä kantelijan että kantelun kohteen kannalta ollut tarkoituksenmukaisinta käsitellä kanteluproses­sin sijaan ensisijaisesti muistutusmenettelynä. Vuoden 2015 jälkeen on siirretty yh­teensä yli 250 sosiaali- ja terveydenhuollon kantelua muistutuksena käsiteltäväksi: tilasto toimialoittain vuosina 2015-2018. Näissä tilanteissa kantelu on koskenut asiaa, joka olisi voitu käsitellä, tarvittaessa oikaista ja ryhtyä nopeasti toi­mintayksikössä tar­vittaviin toimenpiteisiin ilman aikaa vievää kanteluprosessia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että usein on tarkoituksenmukaisinta, että asia käsitellään nopeasti siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite tai tyytymättömyys on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa paremmin oman toimintansa laatua omavalvonnan keinoin. Tiedotta-malla henkilöstöä sekä asiakkaita ja potilaita muistutusmenettelyn käytöstä, var­mistamalla riittävät sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut sekä pitämällä esillä heidän yhteystietojaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, edistetään asian käsittelyn kohdentumista tarkoituksenmukaisesti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuoden 2019 aikana ajankohtais­asioista työkokoukset kuntien, kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtäviä hoitaville viranhaltijoille 6.6.2019 sekä alueen sosiaali- ja potilasasiamiehille syksyllä 2019 (kutsut ja ohjelmat valmistu­vat myöhemmin).

 

Lisätietoja:
päällikkö Pirjo Mäkeläinen, sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikkö, p. 0295 017 581
johtaja Hanna Toiviainen, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, p. 0295 017 680

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty