Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lemmikkieläinten maahantuonnin tehovalvonta Torniossa paljasti huomattavia puutteita 

Lappi

Lapin aluehallintovirasto valvoi tehostetusti lemmikkieläinten maahantuontia Tornion tullissa keskiviikkona 12.6.2019. Pistokoevalvonta toteutettiin läänineläinlääkäreiden, tullin ja Meri-Lapin kunnaneläinlääkäreiden yhteistyönä. Tarkoituksena oli tarkastaa Ruotsista Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytyksiä sekä lisätä lemmikkien kanssa matkustavien ihmisten tietoisuutta tuontivaatimuksista sekä tautiriskeistä. Valvonnasta ei tiedotettu etukäteen.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä kymmenen koiraa ja yksi kissa. Vain kissalla ja yhdellä koiralla olivat asiat kunnossa. Yhdeksällä koiralla oli puutteita loislääkityksessä tai asiakirjoissa. Kaksi koiraa käännytettiin takaisin Ruotsiin. Viidelle koiralle annettiin tarkastuksen yhteydessä ekinokokkiloislääkitys ja kahdelta suomalaiselta koiralta puuttui passi, joten sen kopio tulee toimittaa aluehallintovirastoon.
 

Läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska ja kaupungineläinlääkäri Jonna Virtala.
Tehovalvonnassa olivat mukana läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska ja kaupungineläinlääkäri Jonna Virtala.
 

Tarkastuksia tehdään tautiriskin vuoksi

Lemmikkien liikkuvuus yli rajojen on kasvanut jatkuvasti ja samalla lisääntyvät tautiriskit. Lemmikeillä tulee olla lainsäädännön mukaiset rokotukset ja lääkitykset voimassa aina, kun ne matkustavat EU:n alueella. Lemmikkien maahantuonti ilman vaadittuja rokotuksia ja lääkitystä tarkoittaa, että ne voivat lisätä raivotaudin tai ekinokokkiloisien leviämisriskiä Suomeen.

Suomeen tuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja useimmista Euroopan maista tuotaessa myös ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tapauskohtainen tautiriskiarvio. Arvion perusteella koira joko loislääkitään, lähetetään takaisin lähtömaahan, määrätään eristettäväksi tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei esiinny raivotautia eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Eläinten maahantuontiin liittyvää tietoa löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta.
 

Lisätietoja:
läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen, p. 0295 017 377
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty