Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lasten mediassa kokema seksuaalinen väkivalta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Tunnista, auta, ehkäise. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen media ­­– koulutuspäivän, jossa käsitellään lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa erityisesti digitaalisen median ympäristössä. Tilaisuus on Seinäjoella 7.5.2019.  

Koulutuspäivän tavoitteena on tarjota välineitä ehkäistä, puuttua ja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa erityisesti digitaalisen median ympäristöissä. Päivän aikana on mahdollisuus myös verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia käytännöistä, joita on Länsi- ja Sisä-Suomen alueella käytössä.

Mitä seksuaalinen väkivalta on?

Seksuaaliväkivalta loukkaa ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Väkivalta rikkoo luottamuksen, joka on keskeinen osa ihmisen turvallisuuden tunnetta. Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen kohdistuva häirintä voi olla katseita, eleitä tai ehdotuksia, jotka kohde kokee epämiellyttävinä ja ahdistavina. Ne aiheuttavat hämmennystä ja pelkoa sekä vaikuttavat kielteisesti omaan koskemattomuuden ja turvallisuuden tunteeseen. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on erityisen haavoittava väkivallan muoto, sillä se vaarantaa syvästi lapsen kasvua ja kehitystä loukkaamalla intimiteettiä ja oikeutta omaan ruumiiseensa ja seksuaalisuuteensa. Seksuaalisen väkivallan seuraukset ovat usein pitkäkestoisia.

Digitaalinen media

Verkossa tapahtuva seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa. Internet ja sosiaalisen median lisääntynyt käyttö ovat tuoneet uusia muotoja lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaalista kaltoinkohtelua verkossa ovat esimerkiksi epämiellyttävät viestit, alistaminen seksuaaliselle materiaalille ilman toisen tahtoa ja seksuaalisen materiaalin levittämistä ilman lupaa. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos, myös netissä.

Yleisyys

Aiheesta on tehty kyselyjä - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki 2017 kouluterveyskyselyn ja Pelastakaa Lapset ry:n kysely tehtiin vuonna 2018. Kyselyjen tulokset ovat yhteneväiset. Seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä, 8.–9. -luokkalaisista pojista 12 % ja tytöistä 30 % oli kokenut viimeisen vuoden aikana seksuaalisuuteen kohdistuvaa häirintää. Seksuaalisen häirinnän kokemukset lisääntyvät yläluokille siirryttäessä ja se kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin. Yleisin häirintämuoto on kuvamateriaalin muokkaaminen seksuaaliseksi ja materiaalin levittäminen digitaalisessa mediassa. Lapset ja nuoret yleensä estävät häiritsijän ja kertovat tapahtuneesta kaverille.

Vaikutukset

Kyselyjen tuloksista selviää, että seksuaaliväkivalta aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää ja siten myös salailua, jonka vuoksi apua ei uskalleta hakea ja pyytää.  Seksuaalisuuteen kohdistuva väkivalta traumatisoi uhria ja voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktioita joko välittömästi tapahtuman jälkeen tai viiveellä, joskus vasta vuosienkin jälkeen. Väkivallan varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta uhrille voidaan tarjota apua. Väkivallan tekijöiden hoitoon ohjaus on myös tärkeää.

Mitä koulutuspäivä tarjoaa?

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa siitä, miten suojata lapsia netissä tapahtuvalta seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä ohjeistusta kuvamateriaalin jakamisen turvataidoista. Pohjanmaan poliisi kertoo tilannekuvaa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo Raisek-toimintamallista. Iltapäivällä kuullaan puheenvuoroja seksuaalikasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten turvallisuutta, turvallisesta verkkoelämästä ja rikosuhripäivystyksen roolista osana rikosprosessia. Tilaisuus on suomenkielinen.

Seminaarin ohjelma: Tunnista, auta, ehkäise. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen media ­­– koulutuspäivä. Seinäjoella 7.5.2019 pidettävä koulutustilaisuus on täynnä.

Aluehallintovirasto järjestää vastaavan tilaisuuden yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2019. Tieto koulutuksesta julkaistaan syksyllä aluehallintoviraston verkkosivuilla www.avi.fi -> Tapahtumat ja koulutukset.

Lukuvinkkejä aiheeseen tutustumiseen:
Ota puheeksi. Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. 2013 (pdf)
Suojele minua kaikelta. Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille.
2011 (pdf)


Lisätietoja:
ylitarkastaja Sini Männistö, p. 0295 018 568
ylitarkastaja Lea Liukku, p. 0295 018 559, (myös ruotsinkieliset yhteydenotot)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty