Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lapsen hoidon saanti Pohjois-Kymen sairaalassa ei toteutunut täysin asianmukaisesti

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ratkaisunsa valvonta-asiassa, joka koski lapsen saamaa hoitoa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä. Terveydenhuollon toimintayksikkö ja päivystyksessä toiminut  lääkäri ovat saaneet asian johdosta hallinnollista ohjausta aluehallintovirastolta. Aihetta huomautukseen ei kuitenkaan todettu.

Aluehallintovirasto otti asian selvitettäväkseen Yleisradion julkaistua 4.4.2017 verkkosivuillaan kirjoituksen, jonka mukaan vakavista oireista kärsinyt pieni vauva pääsi Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä hoitoon vasta, kun isoisä tallensi käynnin nauhurillaan.

Saamansa selvityksen perusteella aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa se kiinnittää Pohjois-Kymen sairaalan lääkärin huomiota potilasasiakirjamerkintöjen viivytyksettömään laatimiseen. Päätöksessä käsitellään myös päivystyksen odotusaikoja, jotka liittyvät lapsen tutkimusten ja hoidon aloittamiseen, toteuttamiseen ja tulosten saamiseen. Saadun selvityksen perusteella prosessi ei ole toteutunut täysin hyvän sairaanhoidon vaatimusten mukaisesti, mistä aluehallintovirasto on ilmaissut käsityksensä.

Valvonta-asian yhteydessä on käsitelty myös iäkkään hengityssairaan potilaan omaisen tekemä ilmoitus Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksestä. Riittävien yksilöintitietojen puuttuessa tapahtumia ei ole voitu tarkemmin selvittää. Aluehallintovirasto ilmaisee kuitenkin ratkaisussa yleisenä käsityksenään, että terveydenhuollon toimintayksikössä on varmistettava sen lukuun toimivan lääkärin riittävä kielitaito myös käytännön potilastyössä ja ettei potilaan tule joutua missään tilanteessa kertomaan henkilökohtaisia tietojaan niin, että muut voivat ne kuulla.


Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen, p. 0295 016 000
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- hoitoon pääsyn valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- jukisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta- ja kanteluasiat
- terveydenhuollon valmiusasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta sekä potilassiirroista aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalveluiden valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen koordintointi

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat
- terveydenhuollon itsenäisten ammattiharjoittajien rekisteröinti
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely

osastosihteeri Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon yksityisten lupien toimistotehtävät
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely suun terveydenhuollon (pois lukien kiireetön hoiton pääsy), avohoidon (pois lukien kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta ja ehkäisevein terveyspalvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta) ja osastohoidon (myös vanhusten pitkäaikaissairaanhoito) osalta.

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- terveydenhuollon kantelut
- terveydenhuollon ammttihenkilöstö
- erikoissairaanhoito

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty

Muualla verkossa

Lait ja asetukset