Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät karjan hyvinvointia – laidunkausi alkoi 1.5.

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on muistuttanut toimialueensa maidontuottajia laiduntamisen ja jaloittelun hyödyistä. Maidontuottajille lähettiin kirje tonkkapostilla eli meijerin maitoauton mukana.  

Nauta on laiduntava laumaeläin. Laumassa vapaana liikkuessaan se voi parhaiten toteuttaa fysiologisia tarpeitaan ja käyttäytymistarpeitaan. Laiduntaminen ja jaloittelu edistävät nautaeläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävät sairastamista. Sorkat pysyvät kunnossa ja poikiminen sujuu paremmin.

Laidunnus ja jaloittelu onnistuvat parhaiten näin.

 • Aidat ja kulkureitit ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.
 • Lehmät totutetaan asteittain laidunkauden ruokintaan.
 • Eläimille on tarjolla runsaasti hyvää juomavettä.
 • Eläimillä on käytössä säänsuoja tai ne otetaan tarvittaessa säänsuojaan.
 • Jos eläimet eivät ole tottuneita laidunnukseen ja/tai jaloitteluun, kannattaa se aloittaa nuoresta karjasta ja umpilehmistä eli lehmistä, jota poikivat lähiaikoina.                   

Laiduntamisen järjestäminen perustuu lakiin

Nautaeläimille tulee järjestää mahdollisuus laiduntamiseen kesäkaudella. Kytkettyinä pidettävät lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutarhaan ajanjaksolla 1.5. – 30.9. Näin määrää Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo eläinten terveyttä ja hyvinvointia.  Virasto ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa sekä ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa toimialueellaan.  Aluehallintovirasto on myös toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

Lue lisää eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aluehallintoviraston tehtäväistä verkkosivuiltamme www.avi.fi.   

Lisätietoja:
p. 0295 018 450 (vaihde)
Keski-Suomi: läänineläinlääkäri Kirsi Henttu
Pirkanmaa: läänineläinlääkäri Hanna Kukkola,
Pohjanmaat: läänineläinlääkäri Anna Jeshoi
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty