Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet säilyneet lähes
ennallaan, mutta uuden lain edellyttämä toimeenpano ontuu

Etelä-Suomi

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat pysyneet ennallaan tai hieman heikentyneet vuodesta 2013 kaikissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viidessä maakunnassa. Vahvimmat rakenteet ovat Etelä-Karjalan kunnissa. Eniten kehitettävää on Uudellamaalla. Uuden lain määräyksien toimeenpanossa on kuitenkin merkittäviä puutteita.

Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava kunnallinen toimielin on nimetty, tai toimielin on valtuuttanut tehtävät jonkin toisen monialaisen työryhmän hoidettavaksi 27 kunnassa. Alueen 26 kunnassa ei ole nimetty lain vaatimaa toimielintä. Seitsemässä kunnassa ei tiedetty, onko kunnassa nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä voidaan katsoa olevan huomattava puute, mikäli kyseistä toimielintä ei ole nimetty. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrää, että kunnan tulee nimetä toimielin, joten yli puolet alueen kunnista eivät täytä lain mukaista velvoitetta huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista.

Toimielimen puuttumisesta johtuvaa rakenteellista epäkohtaa lisää se, että myös ehkäisevän päihdetyön käytännön työtä toimeenpaneva monialainen työryhmä puuttuu osassa samoja kuntia, joissa ei ole kunnallista toimielintä. Monialainen työryhmä on 40:ssä alueen kunnassa. Lisäksi 4 kunnassa toimi useimmiten nuoriin keskittynyt monialainen työryhmä.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö toimi 51:ssä Etelä-Suomen AVIn toimialueen 62 kunnasta. Nimitetty yhdyshenkilö oli 43 kunnassa, jonka lisäksi kahdeksan kuntaa ilmoitti, että kunnassa toimii yhdyshenkilö, jota ei ole virallisesti nimitetty. Tilanne on hieman heikentynyt vuodesta 2013, jolloin 53 alueen kuntaa ilmoitti yhdyshenkilön toimivan joko kunnallisena tai seudullisena.

Edellisen valtuustokauden 2013 - 2016 aikana 45 kuntaa ilmoitti laatineensa tai päivittäneensä joko päihdesuunnitelman, yhdistetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman, hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tai jonkin muun suunnitelman, joka kattaa kaikki ikäryhmät ja jotka pitää sisällään myös ehkäisevän päihdetyön. Viidessä kunnassa on valmisteilla vastaava suunnitelma.

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa. Valtion ja kuntien velvollisuutena on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät useat eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt.

********************************

Aluehallintovirastot ovat yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kartoittaneet kuntien ehkäisevän päihdetyön tilaa. Kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille viime vuoden lopussa suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin toimiiko kunnassa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kunnan toiminnan suunnittelua.

Aluehallintoviraston raportissa "Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016" esitetyt tulokset kuvaavat alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita marras-joulukuusta 2016 alkuvuoteen 2017.

Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti raportissa esitettyjä suosituksia on hyvä peilata oman kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja laatia siltä pohjalta kehittämistoimia.

Julkaisu Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016 löytyy kokonaisuudessaan täältä


Lisätietoja:
ylitarkastaja Heli Heimala, puh. 0295 016 115
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 

 

 

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- hoitoon pääsyn valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- jukisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta- ja kanteluasiat
- terveydenhuollon valmiusasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta sekä potilassiirroista aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalveluiden valvontaohjelman mukainen ohjaus ja valvonta sekä kanteluiden käsittely
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen koordintointi

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat
- terveydenhuollon itsenäisten ammattiharjoittajien rekisteröinti
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely

osastosihteeri Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon yksityisten lupien toimistotehtävät
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely suun terveydenhuollon (pois lukien kiireetön hoiton pääsy), avohoidon (pois lukien kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta ja ehkäisevein terveyspalvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta) ja osastohoidon (myös vanhusten pitkäaikaissairaanhoito) osalta.

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- terveydenhuollon kantelut
- terveydenhuollon ammttihenkilöstö
- erikoissairaanhoito

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty

Muualla verkossa

Lait ja asetukset