Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuntakysely: koko maassa 88 prosenttia oppilaista osallistui opetukseen koulujen avauduttua, maakuntien välillä eroja

Tiedotetta päivitetty 20.5.2020 klo 16.45: Opetukseen osallistumisen tietoja korjattu Etelä-Karjalan osalta tekstiin ja liitteeseen. Poistettu tieto, että opetukseen osallistuminen oli vähäisintä Etelä-Karjalassa.

Kuntakyselystä selviää, että valtaosa oppilaista osallistui koulutyöhön 14.5. Koulujen avautumisen myötä myös varhaiskasvatuksen osallistujamäärät nousivat selvästi.  

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 20 tekemässä kyselyssä kartoitettiin perusopetuksen lähiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen osallistujamääriä torstaina 14.5.2020. Kyselyn perusteella perusopetuksen kaikilta luokka-asteilta (1−9) keskimäärin 88 prosenttia osallistui opetukseen.

− Lähiopetukseen palaaminen näyttää sujuneen varsin hyvin. Kunnat ja koulut ovat poikkeuksellisessa tilanteessa hyvissä ajoin suunnitelleet käytännön toimet oppimista, kouluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä painottaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisia ohjeita on taitavasti sovellettu paikallisiin olosuhteisiin. Tästä on hyvä jatkaa lukuvuoden loppuun ja kohti uuden lukuvuoden alkua, toteaa johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Perusopetukseen osallistumisessa oli kyselyn perusteella maakunnallista vaihtelua. Eniten perusopetukseen osallistuttiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla (yli 90 prosenttia oppilaista).

Valmistavaan opetukseen osallistui 14.5. keskimäärin 88 prosenttia valtakunnallisesti. Maakuntien välillä valmistavaan opetukseen osallistumisessa oli varsin suurta vaihtelua. Vähiten valmistavaan opetukseen osallistuttiin Lapissa (43 prosenttia) ja Etelä-Karjalassa (61 prosenttia).

Lähiopetuksen alettua oppilaan tulee osallistua esi- ja perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Varhaiskasvatuksessa mukana yli puolet normaalitilanteeseen verrattuna

Kyselyn perusteella 14.5. kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 56 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna koko Suomessa. Luku on 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikolla 19. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän ennustetaan vielä nousevan, sillä osa perheistä on siirtänyt lasten paluuta päiväkoteihin viikonlopun yli.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa läsnä oli 62 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna, mikä on 26 prosenttiyksikköä edellisviikkoa enemmän. Sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa läsnä olevien lasten määrissä oli maakunnallista vaihtelua. Eniten kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuttiin Uudellamaalla (62 prosenttia) ja yksityiseen Satakunnassa (77 prosenttia).

Kuntien esiopetukseen osallistui koko maassa 70 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna. Yksityisessä esiopetuksessa lapsia oli paikalla 74 prosenttia.

Tilannekuvaa on kerätty kunnista viikoittaisilla kyselyillä

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekyselyä on tehty viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä on kartoitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä on tiedusteltu mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman tilannekyselyn vastaukset annettiin viikolla 20, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 220 kuntaa eli 74,8 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 257 kuntaa eli 87,4 prosenttia kaikista kunnista. Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain on esitetty liitteessä.

Liitteet ja linkit:

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 20 (pdf) Huom! Liitettä korjattu 20.5.2020 klo 16.45.

Aiempien viikkojen kuntakyselyraportteja aluehallintoviraston verkkosivuilla (avi.fi)

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620
etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, p. 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, p. 0295 330 032


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty