Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kommunenkäten: i hela landet deltog 88 procent av eleverna i undervisningen efter det skolorna öppnats, skillnader mellan landskapen

Av kommunenkäten framgår att största delen av eleverna deltog i skolarbetet 14.5. I och med att skolorna öppnades steg också antalet deltagare i småbarnspedagogiken klart.

I den enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet gjorde i kommunerna vecka 20, kartlades antalet deltagare i och småbarnspedagogiken och i närundervisning inom den grundläggande utbildningen torsdagen  den 14 maj 2020. Enligt enkäten deltog i genomsnitt 88 procent av eleverna i samtliga årskurser (1–9) inom den grundläggande utbildningen i undervisningen.

− Återgången till närundervisning verkar ha gått rätt bra. I det rådande exceptionella läget hade kommunerna och skolorna i god tid utarbetat planer för de praktiska åtgärderna med betoning på lärande, skolsamfundets välfärd och hälsa. De har skickligt anpassat de riksomfattande anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet till de lokala förhållandena. Härifrån går det fint att fortsätta till läsårets slut och inpå början av nästa läsår, konstaterar direktör Esko Lukkarinen från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Enligt enkäten varierade deltagandet i den grundläggande utbildningen på landskapsnivå. Högst var deltagandet i den grundläggande utbildningen i Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Nyland (över 90 procent av eleverna). 

På riksnivå deltog i genomsnitt 88 procent av eleverna i den förberedande undervisningen den 14 maj.  Det förekom mycket stora variationer mellan landskapen ifråga om andelen elever som deltog i den förberedande undervisningen. Lägst var deltagandet i den förberedande undervisningen i Lappland (43 procent) och Södra Karelen (61 procent).

I och med att närundervisningen har inletts ska varje elev delta i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen, om eleven inte tillfälligt beviljats befrielse från den av särskilda skäl. Man måste alltid söka om tillstånd för frånvaro, och därefter är det skolan som överväger om det finns grunder för att bevilja befrielse. 

Mer än hälften av barnen deltar i småbarnspedagogiken jämfört med normalt

Enligt enkäten deltog 56 procent av barnen i hela Finland den 14 maj i den kommunala  småbarnspedagogiken jämfört med normalläget. Siffran är 24 procentenheter högre än vecka 19. Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik väntas öka ytterligare, eftersom en del familjer väntar över helgen med att föra barnen tillbaka till dagis.

I den privata småbarnspedagogiken deltog 62 procent av barnen jämfört med normalt, vilket är 26 procentenheter mer än föregående vecka. Antalet barn som var närvarande varierade landskapsvis både inom både den kommunala och den privata småbarnspedagogiken. Högst var deltagandet i kommunal småbarnspedagogik i Nyland (62 procent) och i privat i Satakunta (77 procent).

I kommunal förskoleundervisning deltog 70 procent av barnen i hela landet jämfört med normalt. I privat  förskoleundervisning deltog 74 procent av barnen.

Lägesbilden har samlats in från kommunerna via enkäter varje vecka

Enkäten till  kommunerna om deltagandet i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken har gjorts över webben varje vecka. Enkäten har kartlagt situationen gällande undervisningen och småbarnspedagogiken under rådande undantagsförhållanden. Bland annat har man frågat om antalet barn som deltar i småbarnspedagogik samt i när- och distansundervisning inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen, antalet anställda inom undervisningen och småbarnspedagogiken som var på jobb samt en bedömning av hur servicen och funktionsförmågan avviker från normalläget.

Svaren på den senaste enkäten inlämnades vecka 20. För den grundläggande utbildningens del besvarades enkäten av 220 kommuner, dvs. 74,8 procent av alla kommuner. 257 kommuner svarade på frågorna om småbarnspedagogik, dvs. 87,4 procent av alla kommuner. Resultaten av enkäten kan anses vara representativa. De kommuner som besvarat enkäten presenteras landskapsvis i bilagan.

Mer information:

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 20 (pdf)

Kommunrapporter inom bildning på RFV:s webbsidor (rfv.fi)

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören för undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Överinspektör Anu Liljeström,  tfn 0295 016 224
Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

fornamn.efternamn@av.fi

Undervisnings - och kulturministeriet:

Undervisningsrådet Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, tfn 0295 330 122
Undervisingsrådet Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, tfn 0295 330 032
 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty