Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lähiliikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt ja saavutettavuus parantunut

Keskeisten liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön sijaintiin on hyvä, mutta niiden saavutettavuudessa on alueellisia eroja. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut. Kunnallisten liikuntapaikkojen esteettömyydessä on vielä parannettavaa. Peruspalvelujen arvioinnissa 2019 selvitettiin kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen fyysistä saavutettavuutta ja esteettömyyttä verrattuna vuoden 2013 arvioinnin tuloksiin. Kyselyyn vastasi 92 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella lähellä käyttäjiä. Lähiliikuntapaikat ovat maksuttomia ja helposti saavutettavissa. Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan etäisyyttä lähiliikuntapaikalle tai aikaa, joka käyttäjältä menee liikuntapaikalle siirtymiseen.

Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut. Alueelliset erot ovat edelleen kuitenkin huomattavia. Suomen väestöstä 66 % asuu kahden kilometrin sisällä lähimmästä lähiliikuntapaikasta, kun matka mitataan kevyenliikenteen väylää pitkin. Uimahallit palvelevat laajoja käyttäjäryhmiä ja ovat terveyttä edistävän liikunnan näkökulmasta merkittäviä liikuntapaikkoja. Lähes 98 %:lla suomalaisista on maksimissaan 30 minuutin ajomatka lähimpään uimahalliin tai kylpylään.

Keskeiset liikuntapaikat sijoittuivat hyvin yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta. Liikuntasalit ja pallokentät olivat sijoittuneet parhaiten kuten vuoden 2013 arvioinnissakin. Huonosti tai melko huonosti saavutettavia liikuntapaikkoja arvioitiin olevan vähän.

Käyttövuorojen kysyntä ylitti tarjonnan liikuntasaleissa ja -halleissa, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia suurelle joukolle ihmisiä ja eri liikuntamuotoja.

Kunnallisten liikuntapaikkojen esteettömyydessä on vielä paljon kehitettävää

Liikuntapaikan tulee olla esteetön siten, että erilaiset käyttäjäryhmät voivat sitä käyttää. Parhaiten esteettömyys toteutui arvioinnin mukaan uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Kyselyyn vastanneista kunnista 91 % ilmoitti, että ainakin osa kunnan uimahalleista on esteettömiä. Uimahalli palvelee laajoja väestöryhmiä ja on tärkeä liikuntapaikka etenkin soveltavan liikunnan eri käyttäjäryhmille. Eniten puutteita esteettömyyden näkökulmasta oli kuntosaleissa, jäähalleissa ja liikuntasaleissa.

Pitkäjänteinen liikuntapaikkasuunnittelu tärkeää

Liikuntapaikkasuunnittelulla voidaan edistää asumisympäristöjen arkiliikuntamahdollisuuksia sekä liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Voimassa olevien liikuntapaikkasuunnitelmien määrä kunnissa ei ollut juurikaan lisääntynyt verrattuna vuoteen 2013. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että liikuntatoimi on osallisena kunnan maankäytön suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa. Tämä toteutui noin puolessa kunnista.

Liikuntapaikkasuunnitteluun tulee sisältyä myös olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi. Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan lisäksi kehittää vahvistamalla kuntalaisten osallisuutta. Lähes kaikissa vastanneissa kunnissa kuntalaisilla ja eri käyttäjäryhmillä oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun jollakin tavalla silloin, kun kunta suunnittelee uutta liikuntapaikkaa tai olemassa olevan liikuntapaikan peruskorjausta.

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi.  

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019. Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä. 

Peruspalvelujen arviointi 2019: lähiliikuntapaikat
Peruspalvelujen arviointi 2019 kokonaisuudessaan (patio.fi)

Aluehallintovirastokohtaiset tulokset lähiliikuntapaikkojen arvioinnista:

Etelä-Suomen AVI
Itä-Suomen AVI
Lapin AVI
Lounais-Suomen AVI
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pohjois-Suomen AVI

#peruspalvelut
#AVIarvioi

Lisätietoa:
Valtakunnallinen raportti ja Itä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja llpo Piri, p. 0295 016 559
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty