Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Uusi Turvallinen lääkehoito-opas lausuntokierrokselle - vastaa 19.8. mennessä

Fimean, Valviran ja aluehallintoviraston yhteinen tiedote

Päivitysprojekti on edennyt vaiheeseen, jossa uuden Turvallinen lääkehoito-oppaan luonnos on sidosryhmien kommentoitavana julkisella lausuntokierroksella. Samalla pyydetään kommentteja myös uudesta työkalusta, lääkehoitosuunnitelman mallipohjasta. Lausunnot jätetään anonyymisti Webropol-kyselylomakkeen kautta 19.8. mennessä.

Oppaasta tukea lääkitysturvallisuuden varmistamiseen toimintayksiköissä

Oppaan ensisijaisena tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia toimintayksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Opas antaa konkreettisia työvälineitä lääkehoitoa toteuttaville ammattilaisille, heidän lähiesimiehilleen sekä organisaation muulle johdolle. Opas kuvaa lääkitysturvallisuuden varmistamiseen tähtäävät hyvät toimintakäytännöt.  Valvontaviranomaiset hyödyntävät opasta valvonta- ja ohjaustyössään.

Uutena työkaluna lääkehoitosuunnitelman mallipohja

Päivitetyn oppaan keskeisin uusi työkalu on lääkehoitosuunnitelman mallipohja. Oppaassa annetaan lisäksi konkreettiset ohjeet siitä, miten ja miksi toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma tulisi laatia ja keiden toimesta.

- Olennaista on, että toimintayksiköt ja niissä työskentelevät työntekijät tunnistavat oppaan avulla itse, miten lääkehoidon prosessi toimintayksikössä toimii, mitä lääkitysturvallisuusriskejä siihen liittyy ja kirjaavat edelliset ajassa päivittyvään lääkehoitosuunnitelmaansa, projektipäällikkö Päivi Ruokoniemi toteaa.

Lääkehoitosuunnitelman mallipohjaa pilotoidaan parhaillaan useassa eri lääkehoitoa toteuttavassa organisaatiossa ja toimintayksikössä, mutta myös muut sidosryhmät voivat kommentoida mallipohjaa lausuntokierroksen aikana.

Lausuntoja pyydetään 19.8.2020 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämisen syksyllä 2019. Päivitystyötä on tehty yhdessä Valviran, aluehallintovirastojen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Päivityksestä vastaava projektityöryhmä on lisäksi kuullut ja konsultoinut opasta hyödyntäviä ammattilaisia ja muita sidosryhmiä talvella järjestetyssä työpajassa sekä keväisen puhelinpäivystyksen muodossa. Kommentteja ja konkreettista apua on jo saatu ilahduttavan paljon ja projekti on edennyt alkuperäisessä aikataulussaan. Nyt on oppaan julkisen lausuntokierroksen vuoro.

Opasta ja lääkehoitosuunnitelman mallipohjaa hyödyntävien ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ja kannanotot ovat edellytys oppaan päivitystyön onnistumiselle. Lausuntoja toivotaan monipuolisesti erilaisista toimintaympäristöistä, joissa lääkehoitoa toteutetaan, myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin ulkopuolelta.

Kaikki lausunnot pyydetään alla olevalla Webropol -lomakkeella. Lausunnot jätetään anonyymisti.

Opas (pdf):

https://www.fimea.fi/documents/160140/10248328/Turvallinen+l%C3%A4%C3%A4kehoito-opas_lausuntokierrokselle_0620_final.pdf/8f3b1280-7ebb-9113-8ae0-7f61c5ecf2c4?t=1592374843410

Mallipohja (pdf):

https://www.fimea.fi/documents/160140/10248328/Laakehoitosuunnitelman_mallipohja_lausuntokierrokselle_0620_final.pdf/342f9373-1c0a-80b2-88ef-bd408a7d0fba?t=1592374917155

Webropol-lomake:

https://link.webropolsurveys.com/S/904FE6BE940E93B4

Lisätietoja:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea
p. 029 522 3540, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, projektipäällikkö, ylilääkäri, Fimea
p. 029 522 3442, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Paula Hevosmaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
p. 0295 016 082, etunimi.sukunimi@avi.fi

Irja Hemmilä, Valvira
p. 029 520 9531, etunimi.sukunimi@valvira.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty