Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Pelastusviranomaisten apu on yleensä nopeasti tarjolla

Kiireelliset pelastustehtävät hoituivat yleisesti ottaen nopeasti vuonna 2019, selviää tuoreimmasta peruspalvelujen arvioinnista. Haasteita avunsaannissa on lähinnä isoissa kaupungeissa. Hälytystehtävien kehitystä on vaikea ennakoida täysin.

Pelastustoiminnan kiireelliset hälytystehtävät olivat 2010-luvun ajan kasvussa, mutta vuonna 2019 kiireellisten tehtävien määrät kääntyivät laskuun. Tähän vaikutti muun muassa tulipalojen ja ensivastetehtävien eli potilaiden ensihoitoon liittyvien tehtävien lasku. Tiedot selviävät aluehallintovirastojen tekemästä peruspalvelujen arvioinnista, jossa tarkastellaan pelastustoiminnan nopean avun saantia ja hälytyspalvelujen saatavuutta vuonna 2019.

Kunnat vastaavat pelastustoiminnan järjestämisestä pelastustoimen alueilla, joita on Suomessa 22. Pääosin pelastustoimen alueet vastaavat maakuntien alueita, mutta Uudellamaalla toiminta on jaettu useampaan alueeseen. Vuonna 2019 pelastusviranomaiset hoitivat koko maassa noin 108 000 tehtävää. Hälytyspalvelujen saatavuus toteutuu koko maassa vähimmäistavoitteiden mukaisesti, mutta puutteitakin on.

− Suurissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, pelastuslaitoksilla on eniten haasteita kiireellisen avun tarjoamisessa. Puutteita on toimintavalmiuden ja onnettomuuskohteiden saavuttamisessa, kertoo pelastusylitarkastaja Mira Leinonen.

Koko Suomi on jaettu neljän tason riskiluokkiin, joiden perusteella pelastustoiminnan palveluja suunnitellaan ja kohdennetaan. Korkeimman riskiluokan alueilla oli vuosina 2017−2019 eniten puutteita toimintavalmiusaikojen saavuttamisessa. Korkeimpaan riskiluokkaan kuuluvia alueita on varsinkin Helsingissä, Länsi-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suuri merkitys ihmisten omalla varautumisella

Pelastustoiminnan tehtävien tulevaisuuden kehitystä ei voida täysin ennustaa, sillä esimerkiksi sääolosuhteet ja luonnonilmiöt vaikuttavat toimintaympäristöön. Vielä ei tiedetä, jatkuuko vuoden 2019 aikana tapahtunut hälytystehtävien lasku seuraavina vuosina. Pelastuslaitokset toteuttavat ja suunnittelevat toimenpiteitä tämänhetkisten puutteiden korjaamiseksi. Olennaista on lisäksi pyrkiä vaikuttamaan jokaisen omaan toimintaan riskien vähentämiseksi.

− Pelastusviranomaisten turvallisuusviestinnällä ja valvonnalla voidaan vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen esimerkiksi onnettomuuksien riskeistä. Erityisen tärkeää ja ajankohtaista on varmistaa ikäihmisten turvallisuus kotioloissa, ja sen eteen pelastustoimen tekee yhteistyötä kuntien terveys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa, Mira Leinonen toteaa.

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. 

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019? Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä.

Peruspalvelujen arviointi 2019: pelastustoimi (patio.fi)

Peruspalvelujen arviointi 2019 kokonaisuudessaan (patio.fi)

#peruspalvelut

#AVIarvioi

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, p. 0295 016 572
aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty