Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger har publicerats

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på terrasserna. Regionförvaltningsverkets anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn är publicerades på finska den 3 juni 2020 och på svenska den 5 juni 2020. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheterna.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan

Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkets anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

I planen ska enligt paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar finnas bl.a. en beskrivning av de rutiner som man har beslutat ska följas i restaurangen och en anteckning om det största tillåtna antalet kunder. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner

Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på COVID-19, så som hosta eller feber. I regionförvaltningsverkets anvisningar finns noggrannare beskrivet vilka anvisningar som man ska ge kunderna.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006 5 §).

Restaurangernas egenkontroll är väsentlig, regionförvaltningsverket handleder och övervakar

Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten. Anvisningarna som regionförvaltningsverket publicerade den 3 juni är gjorda till stöd för restaurangernas egenkontroll. Därtill övervakar regionförvaltningsverket att restaurangerna fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som är i kraft. Kunden kan kontakta regionförvaltningsverket om restauranginnehavaren inte fullgör den uppgjorda planen eller om planen inte är lagenligt framlagd. I regel utövar regionförvaltningsverket tillsyn utgående från kundernas anmälningar med fokus på allvarligare förseelser.

Lagen om smittsamma sjukdomar ändrades så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) har enligt riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till paragraf 58 a (om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom ) och paragraf 58 b (om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar). Lagen är i kraft under perioden 1.6-31.10.2020. Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom är i kraft 1.6.2020–31.7.2020. Syftet med lagen och förordningen var att stifta begränsningar som gör att restaurangerna kan öppna för kunder och samtidigt förhindra att coronaviruset sprids.

Mer information:

Vanliga frågor: Restauranger och alkohol

Frågor om restaurangernas verksamhet:
koronainfo@avi.fi
tfn 0295 016 666 (må-fr kl. 8–11 och 12–16)


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty