Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille on julkaistu

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Ravintolat ovat 1.6. alkaen voineet tietyin rajoituksin tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkailleen sisätiloissa ja terasseilla. Aluehallintoviraston 3.6.2020 julkaisema ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta antaa toimijoille tarkemmat tiedot siitä, mitä heiltä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella odotetaan. Ohje on tarkoitettu ravintoloitsijoiden, henkilökunnan ja viranomaisten käytettäväksi.

Ravintoloiden suunnitelman oltava asiakkaiden saatavilla

Ravintoloiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne noudattavat aluehallintoviraston antamaa ohjetta estää koronaviruksen leviäminen. Ohjeessa on tarkemmat tiedot tätä varten sekä suunnitelman mallipohja.

Tartuntatautilain pykälän 58 a mukaisesti suunnitelmassa on oltava mm. kuvaus niistä toimintatavoista, jotka ravintolassa on päätetty toteuttaa, sekä merkintä suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä. Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravintolaan.

Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa ravintolan antamia ohjeita

Asiakkaat eivät saa tulla ravintolaan, jos heillä on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sopivia oireita, kuten yskää tai kuumetta. Aluehallintoviraston ohjeessa on tarkempi kuvaus asiakkaiden ohjeistuksesta.

Jos asiakas ei noudata ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas tiloista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla (308/2006 5 §).

Ravintoloiden omavalvonta on keskeistä, aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo

Keskeinen rooli ravintoloiden toiminnan valvonnassa on ravintoloiden omavalvonnalla, jonka tueksi aluehallintoviraston 3.6. julkaistu ohje on tehty. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Jos ravintoloitsija ei noudata laatimaansa suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei ole lain mukaisesti saatavilla, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin asiakkaiden ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin.

Tartuntatautilakia on muutettu, jotta ravintolat voidaan avata turvallisesti

Eduskunnan päätöksen mukaisesti tartuntatautilakia (1227/2016) on muutettu lisäämällä siihen väliaikaisesti pykälä 58 a (ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi) ja pykälä 58 b (ravitsemisliikkeiden valvonnasta ja rajoitusten edellytysten seurannasta). Laki on voimassa 1.6.-31.10.2020 välisen ajan. Hallituksen asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on voimassa 1.6.2020–31.7.2020. Lain ja asetuksen tavoitteena on ollut säätää sellaisia rajoituksia, joilla ravintoloiden toimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä.

Lisätietoa:

Usein kysytyt kysymykset: ravintoloiden toimintaa koskevat rajoitukset 1.6.2020 alkaen

Ravintoloiden toimintaa koskevat kysymykset:
koronainfo@avi.fi
p. 0295 016 666 (ma–pe klo 8–11 ja 12–16)


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty