Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuntakysely: oppilashuollon palveluiden tarjoaminen on vähentynyt poikkeusolojen aikana

Kuntiin tehdyn kyselyn mukaan oppilashuollossa on parannettavaa muun muassa koululaisten lääkäripalveluiden osalta. Lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrissä ei ole ollut muutoksia viime viikkoina.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 19 tekemän kyselyn perusteella lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt samalla tasolla, kun taas varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä jatkaa edellisten viikkojen tapaan nousuaan.

Aikavälillä 29.4.−6.5.2020 kunnilta tiedusteltiin erillisellä kyselyllä myös oppilashuollon ja oppimisen tuen tilannetta. Kaikista vastanneista kunnista 33 prosenttia kertoo kyselyssä, että poikkeustila on vähentänyt tai vähentänyt merkittävästi oppilaiden monialaisessa asiantuntijaryhmässä tapahtuvan yksilökohtaisen oppilashuollon toteutumista (ks. kuvio). 20 suurimman kunnan joukossa vähentymistä oli tapahtunut hieman enemmän, niillä vastaava luku on 36 prosenttia.

Kuvio: poikkeustilan vaikutus monialaisssa asiantuntijaryhmässä tapahtuvan yksilökohtaisen oppilashuollon tarjoamiseen: keskeiset luvut kerrottu tekstissä.

Yksilöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle tarjottavia palveluita, joihin kuuluu esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa ja muiden ammattilaisten palveluita oppilaalle.

Kyselyn perusteella oppilaille tarjottavien kuraattoripalveluiden saatavuus on hyvä 87 prosentissa kunnista. Psykologi- ja terveydenhoitajapalveluiden saatavuus on kyselyn mukaan vähintään hyvä yli puolessa kunnista. Vain 44,7 prosenttia kunnista arvioi oppilaille tarjottavien lääkäripalveluiden saatavuuden vähintään hyväksi ja 31,8 prosenttia arvioi niiden saatavuuden huonoksi tai erittäin huonoksi. Yhteensä 43,5 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista kunnista arvioi, että koululaisten lääkäripalvelut ovat huonontuneet poikkeusolojen aikana.

Oppilashuoltoa ja oppimisen tukea selvittävän kyselyn perusteella oppimisen haasteet näkyvät etäopetuksessa samaan tapaan kuin lähiopetuksessakin. Vaikeasti tavoitettavien, poissaolevien oppilaiden osuuden ei koeta olevan suurempi kuin normaalioloissa. Näiden oppilaiden arvellaan olevan haavoittuvassa asemassa esimerkiksi perheen voimavarojen, oppimisen haasteiden tai tietoteknisten ongelmien takia. Kunnissa on sovellettu monenlaisia keinoja oppilaiden tavoittamiseen, esimerkiksi keskustelua perheiden kanssa on lisätty.

Aiempaa useampi valmistavan opetuksen lähiopetuksessa, varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa sekä kunnissa että yksityisellä sektorilla

Viikon 19 kyselyn perusteella perusopetuksen 1.−3. luokan oppilaista lähiopetukseen osallistuu yhdeksän prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna. 4.−9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneet ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden määrä lähiopetuksessa on säilynyt ennallaan: viisi prosenttia normaalioloihin verrattuna osallistuu lähiopetukseen. Valmistavan opetuksen lähiopetukseen osallistuu 16 prosenttia oppilaista normaalitilanteeseen verrattuna, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellistä viikkoa enemmän.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on kasvanut viime viikkojen aikana ja on edelleen nousussa. Normaalitilanteeseen verrattuna 32 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen. Yksityisissä päiväkodeissa vastaava luku on 36 prosenttia. Molemmat osuudet kasvoivat edelliseen kyselyyn nähden muutamalla prosenttiyksiköllä. Esiopetukseen osallistuu 21 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellisviikkoa enemmän.

Tilannekuvaa on kerätty kunnista viikoittaisilla kyselyillä

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekyselyä on tehty viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä on kartoitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä on tiedusteltu mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman tilannekyselyn vastaukset on annettu viikolla 19, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 226 kuntaa eli 76,9 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 254 kuntaa eli 86,4 prosenttia kaikista kunnista. Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana. Oppilashuollosta ja oppimisen tuesta aikavälillä 29.4.−6.5. tehtyyn erilliskyselyyn vastasi 171 kuntaa eli 58 % kunnista.

Kuntien tilannekyselyjä perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta jatketaan vielä toukokuun aikana.

Liitteet ja linkit:

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 19 (pdf)

Kuntakyselyraportit viikoilta 15−17 (avi.fi)

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620
etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, p. 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, p. 0295 330 032


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty