Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Terveydenhuollon kantelujen määrä kasvoi huomattavasti vuonna 2019

Vuonna 2019 aluehallintovirastoissa ratkaistiin ennätyksellinen määrä kanteluja, vaikka käsiteltävät asiat olivat aiempaa vaativampia. Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Ohjauksessa ja neuvonnassa korostettiin omavalvonnan tärkeyttä.

Aluehallintovirastoissa ratkaistiin 1 878 terveydenhuollon kantelua vuonna 2019, mikä on 7 % edellisvuotta enemmän (1 750 / 2018). Viime vuonna otettiin käsiteltäväksi 1 922 kanteluasiaa, mikä on 12 % edellisvuotta enemmän (1 714 / 2018).

aluehallintovirasto

käsittelyyn otetut kantelut

ratkaistut kantelut

 

2019

2019

Etelä-Suomi

910

850

Itä-Suomi

239

237

Lappi

71

62

Lounais-Suomi

187

181

Länsi- ja Sisä-Suomi

333

299

Pohjois-Suomi

182

249 + 34*

yhteensä

1 922

1 878

* Vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon kantelut, joiden käsittely on keskitetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon koko Suomen osalta.


Kantelujen määrän kasvu ja median useat tietopyynnöt veivät poikkeuksellisen paljon työaikaa aluehallintovirastoissa. Silti kantelujen käsittelyajat lyhenivät lähes kaikissa aluehallintovirastoissa. Terveydenhuollon kantelujen keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2019 oli 6,3 kk, kun vuonna 2018 se oli 7,8 kk. Osaksi asiaan vaikutti se, että osassa virastoja palkattiin lisää työntekijöitä kyseisiä tehtäviä hoitamaan. Lisäksi kanteluja siirrettiin käsiteltäväksi muistutuksena niille organisaatioille, jotka olivat kantelun kohteena.

Terveydenhuollon valvonnan tehtävämäärät lähes edellisen vuoden tasolla

aluehallintovirasto

käsittelyyn otetut valvonta-asiat

ratkaistut valvonta-asiat

 

2019

2019

Etelä-Suomi

307

332

Itä-Suomi

107

90

Lappi

52

30

Lounais-Suomi

103

72

Länsi- ja Sisä-Suomi

138

104

Pohjois-Suomi

115

102

yhteensä

822

730

 

Vuonna 2019 aluehallintovirastot ottivat käsiteltäväksi 822 valvonta-asiaa. Edellisvuonna määrä oli 814. Ratkaisu annettiin 730 valvonta-asiassa, kun vuonna 2018 ratkaisuja annettiin 793 kpl.

Useassa aluehallintovirastossa vuosisuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä tehtiin edellisvuotta enemmän.

Kantelujen ja epäkohtailmoitusten perusteella valvonta kohdistettiin vuonna 2019 erityisesti vanhusten palveluihin.

Terveydenhuollon palveluja tarjoavien tahojen toimintaa valvontaan aluehallintovirastoon tulevien ilmoitusten pohjalta sekä virastojen omien valvontasuunnitelmien mukaisesti. Valvontasuunnitelmat sisältävät myös Valviran kanssa yhdessä sovittuja valvontakohteita, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen valvontaohjelmaan.

Ennakoivaa ohjausta lisättiin

Terveydenhuollon ennakoivaa ohjausta lisättiin ohjaus- ja arviointikäynneillä, lähettämällä ohjauskirjeitä sekä järjestämällä alueellisia tilaisuuksia. Ohjauksessa korostettiin toimijoiden omavalvontaa ja kuntien ensisijaista valvontavastuuta, kun ne hankkivat ostopalveluja. Vuoden 2019 valvonnassa ja kanteluissa kävi selvästi ilmi se, että terveydenhuollon palvelujen tarjoajat eivät ole vielä ymmärtäneet riittävän hyvin omavalvonnan roolia ja tärkeyttä. Omavalvonta on organisaation oma työväline palvelujen laadun seuraamiseen ja kehittämiseen. Lisääntyneestä ohjauksesta huolimatta jälkikäteisvalvonnan tarve kasvoi vuonna 2019.

Terveydenhuollossa käsitellyt asiat olivat aiempaa vaativampia ja monimutkaisempia. Erityisesti suuret organisaatiot toivat haasteita valvontaan. Ongelmia oli mm. siinä, että tieto kantelu- ja valvontapäätöksistä ei aina siirtynyt organisaation johdolta toimintayksiköihin saakka.

Terveyspalvelut

Aluehallintovirastot valvovat julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotka tarjoavat terveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluja ovat seuraavat:

 • Ehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen
 • Ensihoito ja sairaankuljetus
 • Erikoissairaanhoito
 • Kotisairaanhoito
 • Kouluterveydenhuolto
 • Lääkinnällinen kuntoutus
 • Mielenterveyspalvelut
 • Lasten neuvolapalvelut
 • Opiskeluterveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päivystys ja kiireellinen hoito
 • Suun terveydenhuolto
 • Työterveyshuolto
 • Äitiys- ja muut neuvolat


Aluehallintovirasto on lupa- ja valvontaviranomainen

Aluehallintovirasto on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Virasto ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä terveydenhuollon palveluja, joita tarjoavat yksityiset toimijat.

Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi virasto tukee kuntia, kuntayhtymiä ja muiden toimijoiden työtä ihmisten terveyden edistämiseksi. Viraston toimintaa ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2019 on luettavissa verkkosivuillamme www. avi.fi – palvelut – julkaisut - julkaisut 2020: Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019.

 

Lisätietoja:
johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 017 375
johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty