Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Päiväkotien ja oppilaitosten tilat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen käyttöön 14.5.2020 alkaen

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen käytettävät tilat otetaan käyttöön aluehallintovirastojen määräyksissä asetetuilla edellytyksillä. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava hygieniasta ja vastattava yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 12.5.2020 valtioneuvoston linjauksen ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon perusteella tartuntatautilain mukaiset päätökset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen käyttämisestä.

Päätösten mukaan varhaiskasvatusta ja opetusta antavien päiväkotien ja oppilaitosten tiloja voidaan käyttää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen antamiseen sillä edellytyksellä, että tiloja käytettäessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 kunnille antamaa ohjetta. Kunnat vastaavat toiminnan käytännön suunnittelusta ja järjestämisestä osana tartuntatautilaissa määriteltyä kunnan tehtävää tartuntatautien vastustamistyössä.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.5.-13.6.2020 välisen ajan. Päätökset on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja päätökset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjän huolehdittava hygieniasta

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään toiminnan varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatuslain 10 § edellyttää, että lasten varhaiskasvatusympäristö toimitiloineen ja toimintavälineineen on terveellinen ja turvallinen. Vastaavasti perusopetuslain 29 §:n 1 momentin mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusoikeuksien ja lapsen edun toteutumiseksi on välttämätöntä, että voimassaolevat rajoitustoimenpiteet puretaan hallitusti siten, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät noudattavat ohjeistuksia hygienia- ja muista järjestelyistä. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antama ohje pitäytyy turvallisia järjestelyjä koskeviin yleisohjeisiin (väljyys, hygienia, ryhmät erillään ym.), koska olosuhteet ja käytännön järjestelyt ovat erilaisia eri kouluissa ja kunnissa. Koulut tuntevat tarpeensa parhaiten ja voivat tehdä omaan tilanteeseensa sopivia turvallisia ratkaisuja tämän pohjalta.

Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia ei järjestetä. Väljyyden lisäämiseksi perusopetuksen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi tyhjillään olevia toisen asteen oppilaitosten opetustiloja.

Tärkeintä on välttää tarpeettomia aikuisten välisiä kontakteja. Henkilöstön ei pidä siirtyä yksiköstä toiseen. Hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset – COVID-19 (avi.fi):

vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät päätöksiimme ja niiden soveltamiseen erilaisissa tapauksissa.

Puhelin 0295 016 710, sähköposti: opetus.koronainfo@avi.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi)

Opetushallitus: Opetustoimi ja koronavirus (oph.fi)

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty