Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Vuonna 2019 ratkaistiin 283 terveydenhuollon kantelua

Pohjois-Suomi

Vuonna 2019 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa käsiteltiin 283 terveydenhuollon kantelua. Selvityksiä ja lausuntoja kanteluihin liittyen pyydettiin 128 (45 %) terveydenhuollon organisaatiolta tai ammattihenkilöltä. Muistutuksena käsiteltäväksi terveydenhuollon yksikköön siirrettiin 21 % (60) kanteluista. Tutkimatta jätettiin 17 % (47) kanteluista.

Terveydenhuollon kantelut kohdistuivat mm. seuraaviin toimialueisiin:

 • 63 perusterveydenhuolto
 • 34 somaattinen erikoissairaanhoito
 • 28 vankiterveydenhuolto
 • 23 perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • 24 päivystysyksiköt

Kanteluiden pääasialliset syyt:

 • 46 palvelun laatu ja sisältö
 • 39 hoito- tai menettelytapavirhe
 • 29 epäasiallinen käytös tai kohtelu
 • 18 organisaation/palvelujärjestelmän toiminta/käytännöt
 • 17 diagnoosin/hoidon viivästyminen
 • 16 lääkkeiden määrääminen

Ratkaistuista kanteluista 197 kohdistui lääkäreihin, 41 hoitohenkilökuntaan ja 5 hammaslääkäreihin.

Aluehallintovirasto katsoi, että toiminnassa ei ollut moitittavaa 101 tapauksessa. Terveydenhuollon ammattihenkilön tai organisaation toimintaan liittyi 59 asiaa. Niistä 30 tapauksessa virasto ilmaisi käsityksensä siitä, miten asia pitää hoitaa asianmukaisesti. 29 tapauksessa kiinnitetiin huomiota siihen, että tulevaisuudessa kyseisen laisessa asiassa toimittaisiin lainmukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Yhtään huomautusta ei annettu.

Lainvastaisesti toimineelle voidaan antaa myös huomautus vastaisen varalle, etteivät todetut virheellisyydet toistuisi. Huomautus on vahvempi ohjauskeino kuin huomion kiinnittäminen tai käsityksen ilmaiseminen.

Kanteluratkaisu kohdistui yksityiseen terveydenhuollon palvelujen tuottajaan 30 tapauksessa. Yksittäiseen terveydenhuollon ammattihenkilöön 98 tapauksessa.

Yksi suun terveydenhuoltoon liittyvä asia otettiin takaisin aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Asia oli siirretty kantelun kohteena olevalle organisaatiolle käsiteltäväksi muistutuksena. Organisaatio laati potilaslain mukaisen muistutusvastauksen asiasta, joka lähetettiin myös aluehallintovirastolle. Vastauksen pohjalta asia otettiin käsiteltäväksi aluehallintovirastossa. 

Vankiterveydenhuollon kantelujen määrä laskussa

Aluehallintovirasto ratkaisi 28 vankiterveydenhuoltoon ja viisi puolustusvoimien terveydenhuoltoon liittyvää kantelua vuonna 2019. Näistä 15 kantelua siirrettiin käsiteltäväksi terveydenhuollon muistutuksena organisaatioon, johon kantelu kohdistui. Hallinnollista ohjausta annettiin kuudessa tapauksessa huomion kiinnittämisenä tai käsityksen ilmaisemisena.

Kantelujen määrä on laskenut vankiterveydenhuollossa organisaation toiminnan kehittämisen ja omavalvontatyön kehittämisen seurauksena. Puolustusvoimien terveydenhuollon toiminnasta tehdään vuosittain niukasti kanteluja ja muistutuksia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvontaa koko Suomen alueella.


Lisätietoja:
yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, p. 0295 017 581
aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, p. 0295 017 598 (tavoitettavissa 11.5.2020 alkaen)
vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon asioissa: terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas, p. 0295 017 563

etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty