Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Terveydenhuollon valvonta-asioita käsiteltiin 102 vuonna 2019

Pohjois-Suomi

Käsiteltäväksi otettiin 115 valvonta-asiaa. Puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa palvelut riittävällä tasolla. Valvontatoimenpiteillä ohjattiin lainmukaiseen toimintaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsiteltäväksi 115 terveydenhuollon valvonta-asiaa vuonna 2019. Oma-aloitteisesti valvontaan otettiin 44 asiaa. Käsittelyyn otetuista asioista 22 perustui valvontaohjelmiin. Valvonta-asioita ratkaistiin yhteensä 102. Käsiteltyjen asioiden suurimmat ryhmät olivat:

 • 13 perusterveydenhuolto, avohoito
 • 13 yksityislääkäritoiminta
 • 12 perusterveydenhuollon osastohoito
 • 10 psykiatrisen hoidon eri muodot

Valvonta-asia kohdistui lääkäriin 43, hammaslääkäriin 5 ja sairaanhoitajaan 19 ratkaistussa asiassa. Merkittävimpiä syitä olivat

 • organisaation toiminta/käytännöt (21)
 • hoitoon pääsy hoitotakuusäännösten perusteella (10)
 • ammattihenkilön ammattitaito (9)
 • lääkehoidon toteuttaminen (8)
 • henkilöstön mitoitus ja rakenne (8)

Aluehallintovirasto on alueellisen terveydenhuollon valvontaviranomainen. Valvontatehtävää hoidetaan erilaisin lakiin perustuvin toimenpitein.

Yli puolessa valvonta-asiassa aluehallintovirasto katsoi, että terveydenhuollon organisaation tai ammattihenkilön toiminnassa ei ollut moitittavaa tai se ei ollut lain vastaista (54 asiaa). Virasto antoi myös hallinnollista ohjausta organisaatioiden ja ammattihenkilöiden toimintaan liittyen. 13 valvonta-asiassa virasto esitti käsityksensä siitä, miten asia pitää hoitaa asianmukaisesti.  Yhdeksässä tapauksessa kiinnitettiin huomiota asianmukaiseen toimintaan vastaisen varalle.  Valvontaa jatkettiin 10 tapauksessa.

Vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto riittävällä tasolla

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta koko Suomen alueella. Aluehallintovirasto käsitteli vuonna 2019 viisi valvonta-asiaa, jotka liittyivät henkilöstön riittävyyteen sekä palvelujen saatavuuteen.

Vankiterveydenhuollon henkilöstöä, erityisesti lääkäreitä, on niukasti, mikä voi ajoittain vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja saatavuutta joillakin alueilla. Puolustusvoimien terveydenhuollossa lääkäreiden rekrytointivaikeudet joissain osissa Suomea voivat vaikeuttaa hoidon järjestämistä.  Hoidon järjestäminen niin puolustusvoimien kuin vankiterveydenhuollossa on kuitenkin kyetty turvaamaan riittävällä tavalla. 

Paljon ohjaus- ja arviointikäyntejä sekä tarkastuksia

Aluehallintovirasto teki ohjaus- ja arviointikäynnit keväällä viidelle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosastolle, sekä Kalajoelle ja Haapavedelle. Syksyllä käytiin Kuusamon ja Vaalan terveyskeskusten vuodeosastoilla. Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa Puolangan vuodeosastolle sekä kahdesti Oulun seudun yhteispäivystykseen päivystysaikana.

Aluehallintoviraston terveyden- ja sosiaalihuollon asiantuntijat tekivät yhdessä valvontakäyntejä sosiaalihuollon toimintayksiköihin ja tarkistivat, että lääkehoito oli asianmukaista. 

Terveydenhuollon toimintayksiköihin tehdyillä käynneillä arvioitiin erityisesti yksikköjen toimintakäytäntöjä, henkilöstömiehitystä, potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijäitä ja potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Yksikköjä kannustettiin jatkamaan hyviä toimintatapojaan ja käyttämään vahvuuksiaan hyväksi toiminnassaan. Tarvittaessa esitettiin kehittämisehdotuksia.

Aluehallintovirasto teki vuonna 2019 suunnitelman mukaisesti ohjaus- ja arviointikäynnit vankiterveydenhuollossa. Käynnit tehtiin Riihimäen, Mikkelin ja Pyhäselän poliklinikoille sekä Sotilaslääketieteen keskuksen alaisille Niinisalon ja Luonetjärven terveysasemille.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, p. 0295 017 581
aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, p. 0295 017 598 (tavoitettavissa 11.5.2020 alkaen)
vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto: terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas, p. 0295 017 563

etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty