Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kommunenkät: man måste satsa på stöd för lärande och elevvård också under rådande undantagsförhållanden

Av en enkät som gjorts i kommunerna framgår att man önskar att eleverna inom den grundläggande utbildningen får stöd för både distansundervisning och närundervisning. Antalet elever som deltar i närundervisning har kvarstått på samma nivå som under de föregående veckorna, medan fler barn än tidigare deltar i småbarnspedagogiken.

Enligt en enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet riktat till kommunerna veckorna 16 och 17 är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att stödja inlärningen då största delen av eleverna inom den grundläggande utbildningen deltar i distansundervisning. Utmaningen är att säkerställa att studierna framskrider för eleverna i distansundervisning, och att de elever som behöver stöd och elevvårdstjänster erbjuds sådana.

Av de elever i årskurs 4−9 som fått ett beslut om särskilt stöd deltar enligt enkäten vecka 17 fem procent i närundervisning, jämfört med läget under normala förhållanden. Det finns skillnader mellan landskapen: till exempel i Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland är det klart vanligare att elever som fått särskilt stöd deltar i närundervisning än genomsnittet på riksnivå. I hela landet deltar största delen av alla elever inom den grundläggande utbildningen fortfarande i distansundervisning i stället för i närundervisning.

Beslutet om särskilt stöd innebär att eleven får specialundervisning och annat individuellt stöd i skolan. I enkätens fritt formulerade svar lyfts det fram att också de elever som inte har något beslut om särskilt stöd behöver stöd för att lära sig. I flera kommuner har skolgångshandledarna stött dessa elever på distans.

– Det har varit överraskande och oroväckande hur få elever som har rätt till särskilt stöd som deltagit i närundervisningen. Nu är det viktigt att identifiera elevernas olika stödbehov och erbjuda stöd med låg tröskel så att utmaningarna gällande de här elevernas inlärning inte hopar sig, säger undervisningsminister Li Andersson.

– Barn och unga får inte lämnas ensamma med sitt stödbehov. Förutsättningarna för självständig inlärning på distans samt vårdnadshavarnas möjligheter att stödja inlärningen varierar stort mellan olika familjer. Det är viktigt med en tät kommunikation mellan hemmet och skolan för att eleven och vårdnadshavarna ska känna till de stödåtgärder som finns under undantagtillståndet. I den utmanande situation vi befiner oss i har undervisningspersonalen tack och lov snabbt hittat nya innovativa sätt att beakta elevernas behov inom distansundervisningen, konstaterar direktör Sanna Puura  vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Av de enkäter som gjordes under veckorna 16 och 17 framkommer också observationer om att tillgången på elevvård har försämrats. Enligt enkäten verkar det som om i synnerhet skolornas hälsovårdare redan har överförts till andra uppgifter. För att utreda situationen i fråga om elevvårdstjänsterna fogas till enkäten vecka 18 en separat del om hur  elevvården ordnas.

Antalet deltagare i närundervisning oförändrat, fler än tidigare deltar i småbarnspedagogik

Enligt enkäten vecka 17 har antalet elever som deltar i närundervisning inom den grundläggande utbildningen förblivit oförändrat jämfört med de föregående veckorna. Av elever i årskurs 1 − 3 deltar åtta procent i närundervisning jämfört med normala förhållanden. I enkäten på vecka 17 frågades det för andra gången om antalet elever som deltar i närundervisningen inom den förberedande undervisningen. I den förberedande undervisningen deltar i genomsnitt 14 procent av eleverna jämfört med den normala situationen, vilket är något mer än föregående vecka.

Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik ökar fortfarande. Jämfört med normala förhållanden deltar 27 procent av barnen i kommunal småbarnspedagogik, medan siffran för den föregående enkäten var 25 procent. I privata daghem är motsvarande siffra 32 procent. Deltagandet i förskoleundervisningen (17 procent) ökar också något jämfört med förra veckan.

Enkätens svarsprocent samt småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens deltagarprocent under vecka 17 (pdf)

Veckoenkäten ger en lägesbild som stöd för ledningen

Enkäten sänds till kommunerna varje vecka. Genom enkäten utreder man hur undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållandena fungerar, bland annat hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken och i när- och distansundervisningen inom den grundläggande undervisningen och i förskoleundervisningen, hur stor del av skolornas och småbarnspedagogikens personal som är på jobb och hur tjänsterna och kapaciteten avviker från det normala.

Den senaste enkäten genomfördes vecka 17, och enkäten besvarades av 264 kommuner, dvs. av 89,8 procent av kommunerna. Frågor som gäller småbarnspedagogik besvarades av 270 kommuner, dvs. 91,8 procent av alla kommuner. Svarsprocenten var hög och resultaten kan anses vara representativa. Om kommunerna fortsätter besvara enkäten aktivt varje vecka, kan den i det rådande läget ge värdefull information som stöd för ledningen och beslutsfattarna.

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
Thomas Sundell, jurist, tfn 0295 018 620
fornamn.efternamn@avi.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:

Heli Nederström, undervisningsråd, heli.nederstrom@minedu.fi, tfn 0295 330 122
Mika Puukko, undervisningsråd, mika.puukko@minedu.fi, tfn 0295 330 032

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty