Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuntakysely: oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon täytyy panostaa myös poikkeusoloissa

Kuntiin tehdystä kyselystä selviää, että perusopetuksen oppilaille toivotaan tukea niin etä- kuin lähiopetukseen. Lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt edellisten viikkojen tasolla, kun taas varhaiskasvatukseen osallistuu aiempaa useampi lapsi.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikoilla 16 ja 17 tekemän kyselyn perusteella oppimisen tukemiseen on kiinnitettävä huomiota, kun suurin osa perusopetuksen oppilaista on etäopetuksessa. Haasteena on varmistaa, että etäopetukseen osallistuvien oppilaiden opinnot etenevät ja että tukea ja oppilashuollon palveluita on tarjolla sitä tarvitseville oppilaille.

Erityisen tuen päätöksen saaneista 4.−9. luokkien oppilaista viisi prosenttia verrattuna normaalioloihin osallistuu viikon 17 kyselyn mukaan lähiopetukseen. Maakuntien välillä on eroja: esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osallistuminen lähiopetukseen on selvästi yleisempää kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Koko maassa kaikista perusopetuksen oppilaista suurin osa osallistuu edelleen etäopetukseen lähiopetuksen sijaan.

Päätös erityisestä tuesta tarkoittaa, että oppilas saa erityisopetusta ja muuta yksilöllistä tukea koulussa. Kyselyn avoimissa vastauksissa nostetaan esille, että myös ne oppilaat, joilla ei ole erityisen tuen päätöstä, tarvitsevat tukea oppimiseen. Useissa kunnissa koulunkäynninohjaajat ovat tukeneet näitä oppilaita etäyhteyksin.

− On ollut yllättävää ja huolestuttavaa, miten vähän eriytyisen tuen oppilaita on osallistunut lähiopetukseen. Nyt on tärkeää tunnistaa oppilaiden erilaiset tuen tarpeet ja tarjota tukea matalalla kynnyksellä, jotta oppimisen haasteet eivät kasaannu, sanoo opetusministeri Li Andersson.

− Lapsi tai nuori ei saa jäädä tuen tarpeessa yksin. Edellytykset itsenäiseen etäoppimiseen ja toisaalta huoltajien voimavarat tukea oppimista vaihtelevat perheissä suuresti. Kotien ja koulujen tiivis viestinvaihto on tärkeää, jotta oppilas ja huoltajat ovat tietoisia poikkeusoloissa järjestettävistä tukitoimista. Haastavassa tilanteessa opetushenkilöstö onkin kiitettävän nopeasti löytänyt uusia innovatiivisia tapoja huomioida oppilaiden tarpeet etäopetuksessa, toteaa johtaja Sanna Puura Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Viikoilla 16 ja 17 tehdyistä kyselyistä nousee esiin myös havaintoja oppilashuollon saatavuuden heikentymisestä. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että etenkin koulujen terveydenhoitajia on jo siirretty toisiin tehtäviin. Oppilashuollon palveluiden tilanteen selvittämiseksi kyselyyn lisätään viikolla 18 erillinen osio oppilashuollon järjestämisestä.

Lähiopetukseen osallistuvien määrä ennallaan, varhaiskasvatukseen osallistuu aiempaa useampi

Viikon 17 kyselyn perusteella perusopetuksen lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt ennallaan edeltäviin viikkoihin nähden. 1.−3. luokan oppilaista lähiopetukseen osallistuu kahdeksan prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna. Viikon 17 kyselyssä tiedusteltiin toista kertaa valmistavan opetuksen lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrää. Valmistavaan opetukseen osallistuu keskimäärin 14 prosenttia oppilaista normaalitilanteeseen verrattuna, mikä on hieman edellisviikkoa enemmän.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on edelleen nousussa. Normaalitilanteeseen verrattuna 27 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen, kun edellisen kyselyn luku oli 25 prosenttia. Yksityisissä päiväkodeissa vastaava luku on 32 prosenttia. Esiopetuksen osallistuminen (17 prosenttia) on myös hienoisessa nousussa edellisviikkoon nähden.

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 17 (pdf)

Viikoittaisella kyselyllä kerätään tilannekuvaa johtamisen tueksi

Kysely tehdään viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä kartoitetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä tiedustellaan mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 17, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 264 kuntaa eli 89,8 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 270 kuntaa eli 91,8 prosenttia kaikista kunnista. Vastausprosentti oli korkea ja tuloksia voidaan pitää edustavana. Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620
etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, p. 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, p. 0295 330 032


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty