Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ympärivuorokautisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien kuntien ja ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tuottavien toimintayksiköiden tiivis yhteistyö koronavirustilanteessa on välttämätöntä. Palveluntuottajan on epäillessään yksikössään COVID-19 tartuntaa oltava viipymättä yhteydessä kunnan tartuntataudeista vastuussa olevaan lääkäriin. Jos palveluntuottajan toimintaedellytykset vaarantuvat siten, että asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Mikäli yksityinen tuottaja ei kykene jatkamaan toimintaa, tulee kunnalla olla valmius järjestää asiakkaiden hoito ja huolenpito asianmukaisella tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat voimassa myös poikkeusoloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 9.4.2020 ympärivuorokautista hoitoa koskevan ohjeen, miten poikkeusoloissa tulee toimia. Kunnan tulee huolehtia ja valvoa, että ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä ollaan tietoisia annetuista ohjeista ja noudatetaan niitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.

Kuntien omavalvonta ja alueellaan toimivien palveluntuottajien valvonta on ensisijaisen tärkeää tässä poikkeustilanteessa. Kunnan tulee ohjata omia palveluitaan ja ostamiaan yksityisiä palveluita tässä haastavassa tilanteessa. Näin palvelut saadaan turvattua asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Jo tautitapausta epäiltäessä tilanteeseen on puututtava ripeästi ja varmistettava asianmukaisin toimenpitein asiakas- ja potilasturvallisuus. Aktiivinen tilannekuvan seuranta ja jatkotoimien arviointi on tärkeää. Hoito ja huolenpito on turvattava myös koronavirustilanteessa. Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle.

Valvontaviranomaiset ohjaavat, tukevat ja varmistavat toimijoiden omavalvontaa. Poikkeusoloissa viranomaiset keskittyvät valvomaan kokonaistilanteen kannalta olennaisia asioita. Eri toimijoiden välinen kiinteä hyvä yhteistyö on koronatilanteen hallinnan olennaisimpia asioita.

Lue lisää:

Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit (valvira.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä koronavirustilanteessa (stm.fi)

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa (valvira.fi)

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Hanna Toiviainen, johtaja
puh. 0295 017 680
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty