Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Mielenterveys- ja päihdehoidon palvelut toimivat lähes normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta

Lappi

Lapin aluehallintovirasto teki 2.-8.4.2020 kyselyn mielenterveys- ja päihdehoidon järjestämisestä toimialueellaan. Mielenterveys- ja päihdehoidon asiakkaiden turvattomuuden tunne on lisääntynyt selkeästi. Avopalveluja on tarjolla lähes normaalisti.

Lapin aluehallintovirasto halusi selvittää mielenterveys- ja päihdehoidon palvelujen toimivuuden toimialueellaan. Poikkeustilanteessakin palvelut tulee järjestää mahdollisimman normaaliin tapaan. Kysely lähetettiin alueen kuntiin ja kuntayhtymiin. Kyselyä tehtäessä koronaepidemian rajoitustoimet olivat olleet käytössä yli kolme viikkoa. Vastaukset kyselyyn saatiin molemmilta alueen sairaanhoitopiiriltä sekä organisaatioilta, jotka järjestävät mielenterveyspalvelut 10 kunnan alueella.

Koronatilanne on vaikuttanut asiakkaiden mielialoihin huomattavasti

Kyselyn vastauksissa kerrottiin, että asiakkaiden turvattomuus ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet huomattavasti. Erityisesti pitkäaikaiskuntoutujilla sekä perheissä, joissa on ollut jaksamisen kanssa ongelmia. Alkoholinkäytön lisääntymistä oli havaittu muutamassa kunnassa. Monessa vastauksessa oltiin huolissaan siitä, että epidemiatilanteen pitkittyessä alkoholiongelmat lisääntyvät.

Kokonaisuutena tilanne on odottava. Ahdistuneisuus, turvattomuus ja päihteidenkäytön lisääntyminen ovat merkittäviä riskejä, mutta asiakkaiden tilanteen kriisiytymistä on ollut vähän. Vastaajien mukaan asiakastulva on vielä edessäpäin.

Avopalvelut toimivat lähes normaalisti

Mielenterveys- ja päihdehoidon avopalveluja on voitu järjestää lähes normaalisti. Asiakaskäyntejä on järjestetty etänä tai ulkoilun merkeissä.  Osa palvelun järjestäjistä on kartoittanut asiakkaiden tilanteita. On selvitetty ketkä pärjäävät puhelin- ja etätapaamisin ja ketkä tarvitsevat enemmän tukea.  Haastavaa on, että asiakkailla ei aina ole osaamista tai laitteita etätapaamisia varten.  Ryhmätoiminnot on jätetty tauolle.

Mielenterveys- ja päihdehoidossa on käytössä useita eri työvälineitä etähoitamista varten. Puhelin on edelleen tärkein, mutta käytössä ovat mm. Skype, Teams, Virtu-palvelut ja videoneuvottelujärjestelmät. Henkilökuntaa on myös koulutettu etätyövälineiden käyttöön. Etätyön osuutta lisätään, mikäli se on epidemian vuoksi tarpeen.

Moni kunta pitää myös säännöllisesti yhteyttä mielenterveys- ja päihdeperusteisen palveluasumisen järjestäjiin. Palveluasumisessa on otettu käyttöön useita keinoja, joilla pyritään vähentämään taudin tartuntariskiä. 

Tilanteeseen on varauduttu hyvin, suunnitelmia tulee päivittää tarpeen mukaan

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että Lapin aluehallintoviraston toimialueella mielenterveys- ja päihdehoidon varautuminen koronaepidemiaan on pääosin hyvällä tasolla. Osa etenkin pienistä yksiköistä kokee saaneensa liian vähän tukea, mihin on kiinnitettävä huomiota.

Avohoidossa on otettu käyttöön etähoidon käytäntöjä. Kun hoitokäytäntöihin tulee muutoksia, etenkin pitkäaikaisesti sairastavien potilaiden vointia ja hoidon tarvetta tulee säännöllisesti arvioida.

Pitkäkestoinen kuormittava tilanne on riskitekijä mielenterveys- ja päihdeongelmien pahenemiselle. Tämä tulee huomioida palveluiden suunnittelussa.


Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki, p. 0295 017 358
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty