Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaalihuollon kantelut lisääntyivät 65 prosenttia

Länsi- ja Sisä-Suomi

Vuonna 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon tulleiden sosiaalihuollon kanteluiden määrä lisääntyi 65 % edellisestä vuodesta. Kanteluja tuli vireille ennätykselliset 335 ja niitä ratkaistiin 286. Kanteluita tuli edelleen eniten lastensuojelusta, vaikka suurin kasvu olikin vanhustenhuoltoa koskevissa asioissa. Vanhustenhuollon kantelumäärän kasvu johtui julkisuudessa paljon esillä olleista ongelmista, joita oli yksityisten tahojen tarjoamissa vanhustenhuollon palveluissa. Kantelut liittyivät toimintayksiköihin, joihin aluehallintovirastolla oli meneillään muitakin valvontatoimia.

Sosiaalihuollon kanteluissa tulivat esille seuraavat tyytymättömyyden aiheet.

 • asiakkaan oikeus saada päätös asiassaan
 • viive asiakirjapyyntöihin vastaamisessa
 • puutteellinen neuvonta asiakasasiakirjojen pyytämiseen, asiakaskirjausten korjaamiseen sekä muutoksenhakuun liittyvissä asioissa

Aluehallintovirasto siirsi 30 % kanteluista käsiteltäväksi muistutuksena toimintayksiköihin, jotka olivat kantelujen kohteena. Tällöin kantelija saa asiaansa suoraan vastauksen toimintayksiköstä. Muistutusvastaus toimitetaan tiedoksi myös aluehallintovirastolle. Asiantuntija tutustuu annettuun vastaukseen ja voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin muistutusvastauksen perusteella. Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus. Se tehdään suoraan toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kunnan johtavalle viranhaltijalle. Kuntien sosiaaliasiamiehet avustavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalihuollon kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli vain noin 4 kuukautta. Käsittelyaika oli kuitenkin huomattavasti pidempi tapauksissa, jotka vaativat laajaa selvitystä. Tällöin päätöstä saattoi joutua odottamaan yli vuoden.

Huomautus tai huomion kiinnittäminen annettiin sosiaalihuollon kanteluissa yhteensä noin 10 %:ssa ratkaisuista. Huomautukset koskivat mm. kuljetuspalveluja, joiden järjestämisessä kunnilla oli ongelmia vuoden 2017 taksiliikennettä koskevan lakiuudistuksen jälkeen.  Vanhustenhuollossa huomautuksia annettiin itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja palvelun laadusta.

Lainvastaisesti toimineelle voidaan antaa huomautus vastaisen varalle, etteivät todetut virheellisyydet toistuisi. Huomautus on vahvempi ohjauskeino kuin huomion kiinnittäminen tai käsityksen ilmaiseminen.

Lastensuojelun kantelut

Lastensuojelun kanteluissa hallinnollista ohjausta annettiin asiakassuunnitelmien päivittämisestä ja puutteista vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.  Tyytymättömyyttä aiheuttivat muun muassa kohtaamiset asiakastilanteissa, asiakkaan tapaamiselle tai yhteydenotolle varatun ajan niukkuus sekä siihen liittyen sosiaalityöntekijän huono tavoitettavuus. Asiantuntevien ja ammattitaitoisten johtajien tuki koettiin riittämättömäksi lastensuojelutyössä ja sen koordinoimisessa. Kanteluissa nousivat esiin myös puutteet lasten mielipiteiden kuulemisessa niin lastensuojelun avohuollossa kuin sijaishuollossakin. Myös sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus ja pätevien työntekijöiden puuttuminen aiheuttivat virheellistä menettelyä.

Vanhustenhuollon kantelut

Vanhushuollon kanteluissa nousivat esiin seuraavat ongelmakohdat.

 • asiakkaiden perushoidon seurannan, raportoinnin ja suunnittelun kehittäminen sekä koti- että asumispalveluissa
 • asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioiminen hoitotyössä
 • puutteet johdon antamassa tuessa
 • tarve saada hoitotyön eettinen tarkastelu selkeämmin osaksi hoitotyön laatukriteerejä ja omavalvontasuunnitelmatyötä

Hoitotyön puutteellinen taso johtuu usein ammattitaitoisen henkilökunnan riittämättömyydestä.

Vaativa hoitotyö tehostetun palveluasumisen yksikössä vaatii hyvää yhteistyötä hoitopalvelun tuottajan, kunnan ja omaisten välillä. Etenkin silloin kun asukas itse ei kykene ilmaisemaan omaa näkemystään ja tahtoaan hyvinvointiinsa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asutaan vuokra-asunnoissa, mikä voi monimutkaistaa yhteistyön sujumista tahojen välillä. Puutteet yhteistyössä ja tiedon kulussa aiheuttivat tyytymättömyyttä, mikä oli usein syynä kantelun tekemiseen.

Vanhustenhuollon palveluntarjoajille annettiin hallinnollista ohjausta siitä, että muistutuksiin vastaaminen ei saa viivästyä kohtuuttomasti.

Aluehallintovirasto valvoo

Aluehallintoviraston toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. Virasto ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Lue lisää aluehallinnon tehtävistä verkkosivuiltamme www.avi.fiSosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Lea Liukku, p. 0295 018 559
ylitarkastaja Niina Lehtinen, p. 0295 018 573
lakimies, oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, p. 0295 018 533

etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty