Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Terveydenhuollon kantelumäärä kasvussa vuonna 2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Terveydenhuollon kanteluita tuli vireille vuonna 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ennätyksellisen paljon eli 343 kappaletta. Saapuneiden kanteluiden määrä lisääntyi edellisvuodesta noin 20 prosentilla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi viime vuoden aikana yli 300 terveydenhuollon kanteluasiaa. Kantelumäärän lisääntyminen on aiheuttanut hieman käsittelyaikojen pidentymistä tapauksissa, jotka vaativat laajempaa selvittelyä.

Viime vuonna vireille tulleista terveydenhuollon kanteluista yli puolet koski Pirkanmaan alueen asioita. Keski-Suomen alueella tapahtuneita, terveydenhuollon kanteluna käsiteltäviä asioita tuli vireille lähes 70. Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata sekä Keski-Pohjanmaata koskevia kanteluasioita tuli käsittelyyn yhteensä 84 kappaletta.

Huomautuksia annettiin viime vuonna neljässä tapauksessa. Huomion kiinnittämiseen, jotta toiminta muuttuisi asianmukaiseksi, päädyttiin 35 tapauksessa. Käsityksensä lain mukaisesta menettelystä aluehallintovirasto esitti viidessä tapauksessa. Lainvastaisesti toimineelle valvottavalle voidaan antaa huomautus vastaisen varalle, etteivät todetut virheellisyydet toistuisi. Huomautus on moitittavampi ohjauskeino kuin huomion kiinnittäminen tai käsityksen ilmaiseminen.


Mistä kanneltiin vuonna 2019

Ratkaistut kantelut koskivat vuonna 2019 valtaosin lääkäreiden toimintaa. Myös sairaanhoitohenkilökuntaa, hammaslääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia kanteluita oli käsiteltävänä. Kantelut kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin julkisen terveydenhuollon toimintaan.

Terveydenhuollon kantelut koskivat laajasti terveydenhuollon eri osa-alueita. Etenkin palvelun laatu sekä sisältö olivat kanteluissa perusteluina. Kantelut liittyivät usein seuraaviin aiheisiin:

 • lääkkeiden määrääminen
 • potilaan kohtelu
 • diagnoosin tai hoidon viivästyminen
 • palvelujen saatavuus
 • organisaation tai palvelujärjestelmän toiminta ja käytännöt
 • menettelytapavirheet

 

Potilaalla oikeus myös muistutuksen tekemiseen

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Aluehallintovirastossa viime vuoden aikana ratkaistuista kanteluista vajaa kolmasosa siirrettiin käsiteltäväksi muistutusmenettelyllä toimintayksikköön, joka oli kantelun kohteena. Aluehallintovirasto seuraa muistutukseen vastaamista ja voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin muistutusvastauksen perusteella. Muutamia tapauksia otettiin uudelleenkäsittelyyn puutteellisen muistutukseen vastaamisen takia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lähetti vuonna 2019 toimialueensa terveydenhuollon toimintayksiköille ohjauskirjeen siitä, miten muistutukset tulee käsitellä.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Elise Kuismanen, p. 0295 018 540
ylitarkastaja Niina Lehtinen, p. 0295 018 573  
lakimies Leena Värri, p. 0295 018 609
lakimies, oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, p. 0295 018 533   
  
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty