Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vuonna 2019 - hyvinvointisuunnitelmissa kehitettävää ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä parannettavaa; Askelmerkkejä vuodelle 2020

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainmukaisuuden valvonta- ja ohjaustehtävät, ehkäisevä päihdetyö, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koordinointi sekä neuvola-asetuksen valvonta aluehallintoviraston toimialueella.

Aluehallintovirasto oli vuonna 2019 mukana analysoimassa Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointisuunnitelmia. Kuntien tehtävänä on valmistella laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja laatia hyvinvointisuunnitelma, josta raportoidaan kerran vuodessa valtuustolle.

Opiskeluterveydenhuollon valvonta oli yksi aluehallintoviraston valvontakohteista vuonna 2019. Opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on paljon parannettavaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikössä toimivan erikoissuunnittelija Sanna Salmelan johdolla analysoitiin 22 Pohjois-Pohjanmaan kunnan hyvinvointisuunnitelmat (liite 1). Analysoijina oli monialainen joukko Pohjois-Pohjanmaan alueen asiantuntijoita eri sektoreilta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto analysoi hyvinvointijohtamiseen liittyviä asioita (liite 2). Kaikissa analysoiduissa hyvinvointisuunnitelmissa oli yhteys kuntastrategiaan.

Suurimmassa osassa kunnista (17/22) hyvinvointikertomus oli osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Sen sijaan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin (EVA) käytöstä oli kirjaus vain kuudessa hyvinvointikertomuksessa. Aluehallintovirasto järjesti EVA-koulutuksen kunnille 8.4.2019 ja lähetti myös EVA:n käytöstä ohjauskirjeen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntiin 19.8.2019 (liite 3).

Turvallisuussuunnitelmasta oli maininta vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnan hyvinvointikertomuksessa. Päihteiden käytön vähentäminen ja riskin tiedostaminen oli nostettu esille vain neljässä kunnassa. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisystä ei hyvinvointikertomuksissa ollut mainintaa. Sisäministeriön julkaisussa Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisissa linjauksissa todetaan, että kunnan hyvinvointikertomuksessa tulisi seurata turvallisuusongelmien kehittymistä alueella erilaisilla indikaattoreilla (liite 4). Näihin asioihin paneudutaan vuoden 2020 aikana.

Aluehallintovirasto järjesti 11.9. Oulussa ja 28.2. ja 20.9. Kajaanissa kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille ja vastaaville koulutus- ja verkostoitumispäivät. Esillä oli vaikuttavia työvälineitä ja hyviä käytäntöjä ehkäisevään päihdetyöhön. Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön ohjauskirje lähti kuntiin 28.10.2019 (liite 5).

Erilaiset terveydelliset ja sosiaaliset päihdehaitat sekä taloudelliset ongelmat vaikuttavat negatiivisesti kunnan elinvoimaisuuteen. Laadukkaalla ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa ja asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Keväällä 2020 aluehallintovirastot yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa selvittävät kyselyllä, kuinka kunnat hoitavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä.

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Aluehallintovirasto lähetti 28.11.2019 myös opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevan ohjauskirjeen toimialueensa kuntiin. Aluehallintovirastojen ja Valviran selvitysten mukaan opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on paljon parannettavaa. Opiskelijaikäiset ovat usein fyysisesti terveimmillään, mutta erityisesti mielenterveysongelmat ovat ikäkaudelle tyypillisiä.

Valtakunnallisesti joka kymmenes kunta ohjaa opiskelijat hakemaan opiskeluterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut joiltain osin opiskelijan kotikunnasta. Lisäksi lähes puolessa kunnista nämä palvelut tuotetaan osana muita perusterveydenhuollon palveluita, jolloin niiden saatavuutta ja käyttöä ei voida erottaa muiden käyttäjäryhmien palveluista. Esimerkiksi 40 % kunnista lukiolaisten mielenterveys- ja päihdehoito annetaan osana terveyskeskuspalveluja eikä palveluja seurata erikseen. Terveydenhuoltolain (1326/2010, 17§) mukaan palvelut on järjestettävä oppilaitoksessa, keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä, tai jos palvelut annetaan muualla (esim. terveyskeskus), ne tulee tilastoida opiskeluterveydenhuoltoon, jotta opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus on arvioitavissa.

Liite 1: Pohjois-Pohjanmaan 22 kunnan hyvinvointisuunnitelmat
Liite 2: Hyvinvointisuunnitelmat ja kuntajohtaminen 
Liite 3: Kuntia ohjataan päätösten ennakkoarviointiin
Liite 4: Turvallisuutta kaikkialla - paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset
Liite 5: Ehkäisevä päihdetyö kaventaa eriarvoisuutta – laadukkaasti toteutettuna

 

Lisätietoa:
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559
etunim.sukunimi@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty