Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) kehittää alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhteistyössä alueellisten asiantuntijoiden kanssa. PSAVI:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2008 lähtien ja vuonna 2019 se nimettiin jo viidennelle toimintakaudelle. Vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa 26.2.2020 esillä oli erityisesti mielenterveyteen, ehkäisevään päihdetyöhön, lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä työntekijöiden työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Mielenterveyden, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan tilanne on huolestuttava

PSAVI:n neuvottelukunnan alaisuudessa toimii työryhmä, jonka tarkoituksena on tukea toimialueen kuntia ja kuntayhtymiä alueen ihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisessä, päihdehaittojen ehkäisemisessä sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä. Työryhmä on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alussa.

Koko PSAVI:n maantieteellisellä toimialueella nuorten mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lisääntynyt. Netin käyttö on myös lisääntynyt, mutta käytön hallinta heikentynyt.

Pohjois-Pohjanmaalla on maan eniten mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneita 18–24-vuotiaita nuoria. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla alkoholia humalahakuisesti käyttävien työikäisten osuus on maan suurin. Kainuussa aikuisten (20–64-vuotiaat) tupakointi on kasvanut ollen maata korkeampaa. Pohjois-Pohjanmaalla turvakodeilla on muuta maata enemmän asiakkaita. Yli 65-vuotiaita itsensä yksinäiseksi tuntevia ihmisiä on toimialueella paljon. Työryhmä valmistelee toimia, joilla näitä ongelmia voidaan ehkäistä. Toimet edellyttävät laajaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.

Työhyvinvoinnin merkitys asiakastyössä on suuri

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn 2019 tulosten mukaan sote-henkilöstöllä työkykyyn vaikuttavat ongelmat ja terveyspulmat ovat yleisiä. Työn kuormitustekijät ovat muuttuneet ja ovat muutoksessa koko ajan. Pieni stressi parantaa työkykyä, mutta jos palautuminen ei ole riittävää, siitä seuraa monenlaisia ongelmia työssä jaksamiseen. Ongelmat työssä jaksamisen kanssa vaikuttavat myös asiakas- ja potilastyöhön negatiivisesti. Myös opettajien hyvinvointi vaikuttaa oppilaiden oireisiin ja toisinpäin. Ratkaisuissa pitääkin ottaa huomioon työn vaatimukset ja vaikutukset, ja kohdistaa toimenpiteitä yksilöihin ja yhteisöihin sekä ympäristöön.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäseninä on sote-kuntayhtymien johtajia, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat, kuntien edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetus-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimesta, järjestöjen edustajia, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Pohjois-Pohjanmaan osaamiskeskus, Työterveyslaitos, koulutuksen edustajia yliopistosta, ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista ja Taiteen edistämiskeskus sekä aluehallintoviraston asiantuntijoita.
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559, etunimi.sukunimi@avi.fi
johtaja Hanna Toiviainen, etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty