Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuopion yliopistollinen sairaala on varmistanut riittävän asiantuntemuksen päivystyksessä myös yöaikaan - aluehallintoviraston valvontapäätös

Itä-Suomi

Aluehallintovirasto toteaa valvontapäätöksessään 2.3.2020, että Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on varmistanut riittävän asiantuntemuksen päivystyksessä myös yöaikaan määrittelemällä eri sairauksien hoitamisen vastuut ja konsultaatiokäytännöt myös niissä tilanteissa, joissa akuuttilääkäreitä ei ole ollut.

Itä-Suomen aluehallintovirasto sai kesällä 2019 epäkohtailmoituksen, jonka mukaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ei ole viime vuosina ollut yleislääkäritasoista päivystystä yöaikana. Myös akuuttilääketieteen päivystäjistä oli ollut pulaa.

Terveydenhuoltolain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö yliopistosairaalan yhteyteen. Tällaisella yksiköllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä. Valtioneuvoston kiireellisestä hoidosta antama asetus edellyttää, että yksikössä on useiden erikoisalojen, myös akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen, edellytykset ja osaaminen.

KYS:in selvityksen mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystykset on yhtenäistetty laajaksi ympärivuorokautisen päivystyksen toiminnalliseksi yksiköksi 10.9.2018. Potilaan ohjaus oikeaan hoitoryhmään tapahtuu yhteisen hoidontarpeenarvion perusteella. Perusterveydenhuollon akuuttivastaanottoa on päivystyksessä arki-iltaisin klo 16-22 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä.

KYS:in selvityksessä todettiin ajoittaiset haasteet akuuttilääkäreiden saatavuudessa. Akuuttilääkärin puuttuessa päivystyksestä ovat muiden erikoisalojen päivystäjät hoitaneet potilaat. Yhteispäivystyksen toiminnan suunnittelussa on selvityksen mukaan lähdetty siitä, että paikalla olevilla ammattilaisilla on riittävä osaaminen ja edellytykset kaikkien kiireellisen hoidon asetuksen edellyttämien erikoisalojen potilaiden hoitamiseen. 

Aluehallintovirasto toteaa, että yöaikainen potilasvirta Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä on suhteellisen pientä lääkärimiehitykseen nähden. Yliopistosairaala on varmistanut riittävän asiantuntemuksen määrittelemällä eri sairauksien hoitamisen vastuut ja konsultaatiokäytännöt myös niissä tilanteissa, joissa akuuttilääkäreitä ei ole ollut. Aluehallintovirasto painottaa yliopistosairaalan yhteispäivystyksen vastuuta arvioida toimintaansa omavalvonnallisesti, jotta potilas saa kaikissa tilanteissa, ympärivuorokautisesti, sairaustilanteensa vaatiman asianmukaisen hoidon.

Aluehallintovirasto tulee järjestämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan seurantaluonteisen ohjaus- ja arviointikäynnin vuoden 2020 aikana. Käynnillä tullaan perehtymään yhteispäivystyksen tiimien toimintaan sekä yhteispäivystyksen lääkäritilanteeseen.

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty