Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle asetettu uhkasakko lastenpsykiatrian hoitoonpääsystä purkautuu

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 13.2.2020 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiä koskevan valvontapäätöksen. Päätöksessään aluehallintovirasto toteaa, että lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä hoitoonpääsy on toteutunut lain edellyttämällä tavalla.

Valvonta perustui Itä-Suomen aluehallintovirastoon 6.4.2018 saapuneeseen Essoten lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimin epäkohtailmoitukseen, jonka mukaan hoitotakuu ei toteudu Essoten lastenpsykiatrian toiminnassa. Ilmoituksen mukaan potilaat joutuivat eriarvoiseen asemaan lääkäripalvelujen saannin suhteen. Aluehallintovirasto pyysi ilmoituksen perusteella selvityksen Essoten perhepalvelujen esimieheltä ja teki valvontakäynnin lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiin 13.11.2018.

Koska lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon pääsy ei toteutunut lain edellyttämällä tavalla, aluehallintovirasto määräsi 29.4.2019 Essoten huolehtimaan 300 000 euron uhkasakon uhalla hoitoonpääsystä tutkimus- ja hoitotiimissä 31.10.2019 mennessä. Kuntayhtymä velvoitettiin huolehtimaan siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu lain mukaisesti myös tulevaisuudessa. Aluehallintovirasto totesi, että lähetteiden käsittelyn on oltava yhdenmukaista ja hoitoonpääsyn seurannan kannalta yksiselitteistä. Essoten tuli myös huolehtia terveydenhuoltolain mukaisten, luotettavien ja tarkistettujen tietojen julkaisemisesta internetissä tai muulla sovitulla tavalla neljän kuukauden välein. Aluehallintovirasto määräsi Essoten antamaan 30.11.2019 mennessä selvityksen siitä, miten kiireettömään hoitoon pääsy lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä on saatettu lain edellyttämälle tasolle.

Saapuneiden selvitysten pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä hoitoonpääsy on toteutunut lain edellyttämällä tavalla 31.10.2019. Tutkimus- ja hoitotiimissä hoidontarpeen arviointi tehdään joko lähetekäsittelyn yhteydessä tai asiakkaalle varataan arviointikäynti kuuden viikon sisällä. Lähetteiden käsittely toteutuu alle kolmen viikon määräajassa. Lähetteiden käsittelyssä tehdyt muutokset ovat yhdenmukaistaneet ja selkiyttäneet lähetteiden käsittelyä niin, että ne ovat hoitoonpääsyn seurannan kannalta yksiselitteisiä. Yli kolme kuukautta hoitoa odottaneita ei ole. Essote myös julkaisee asianmukaisesti lain edellyttämät tiedot.

Päätöksessä todetaan, että aluehallintovirasto jatkaa hoitoon pääsyn valvontaa seuraamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatietoja.

Lisätietoja:

Aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 800, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty