Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Kuusamon kaupungille alueellinen Liikkuva koulu -palkinto

Pohjois-Suomi

Kuusamon kaupunki sai tämän vuotisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Valinnan teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, joka on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Kuusamon kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Mukana toiminnassa on kaikki Kuusamon peruskoulut. Alusta alkaen tavoitteena on ollut toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintakulttuuria. Toiminta on kehittynyt jatkuvasti, viimeisimpänä hankkeeseen on palkattu oma liikunnanohjaaja. Hankkeessa on tehty monipuolisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa.  

Koulupäiviä on muutettu liikkumista edistäviksi esimerkiksi pitkillä välitunneilla. Erityistä huomiota on kiinnitetty vähän liikkuvien aktivoimiseen. Oppilaita on koulutettu Välkkäreiksi, jotka suunnittelevat ja ohjaavat välituntitoimintaa.

Henkilökuntaa on koulutettu monipuolisesti lisäämään oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana. Liikkuvan koulun ja toiminnallisuuden teemat oli nostettu keskeiseksi sisällöksi.  Koulutuksilla on kehitetty opettajien osaamista myös erityistä tukea tarvitsevien lasten innostamiseksi liikkumaan.

Kaupunki on myös aktiivisesti kehittänyt koulunpihoja liikkumiseen innostaviksi rakentamalla niille lähiliikuntapaikkoja. Oppilaille on annettu mahdollisuus olla aktiivisesti mukana lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu -palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Vuonna 2019 myönnetään yksi valtakunnallinen ja kuusi alueellista palkintoa. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

Aiemmat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen palkintojen saajat:
2013 Kalajoen kaupunki (valtakunnallinen palkinto)
2014 Salmelan koulu, Sotkamo (alueellinen liikkuva koulu)
2015 Ylivieskan kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta) 
2016 Kärsämäen kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)
2017 Puolangan kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)
2017 Oulun kaupunki (valtakunnallinen palkinto)
2018 Raahen kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta)

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Esimerkillisen paikallisen toiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa, että koulussa on kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi, koulupäivän rakennetta on muutettu liikunnalliseen suuntaan, toimintaan pystytään erityisesti aktivoimaan vähän liikkuvia oppilaita sekä lisäämään oppilaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa.

Lisätietoa:
liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p 0295 017 663
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty