Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Aluehallintovirasto ja kunnat tiivistävät vanhuspalvelujen valvontayhteistyötä

Lounais-Suomi

Kuntien valvontaroolin vahvistaminen oli keskeisesti esillä Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran järjestämässä seminaarissa, jonka kohdeyleisönä oli kuntien ja kuntayhtymien vanhustenhuollon johtajat ja esimiehet, asiakas- ja potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt sekä luottamushenkilöt.

Seminaari "Ikäihmisten palvelut: Palveluiden laadun varmistaminen" järjestettiin Turussa 20.11.2019 Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran toimesta. Tilaisuuteen osallistui lähes 90 alan ammattilaista.

– Meitä ilahduttaa, että seminaari houkutteli osallistujia lähes jokaisesta kunnasta. Se osoittaa, että vanhusten palvelujen kehittäminen ja vaikuttava valvonta ovat alan ammattilaisille tärkeää. Valvontaresurssien ollessa rajalliset kunnan ja aluehallintoviraston tulee tehdä entisistä tiiviimpää yhteistyötä", pohtii sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintoviraston edustajat esittävät puheenvuoroissaan ajatuksia muun muassa siitä, miten avin ja kuntien yhteistyötä kehittämällä vahvistetaan kuntien valvontaroolia.

Tulevaisuudessa lisätään mm. yhteisiä tarkastuksia hoivakoteihin, ja saatujen havaintojen pohjalta määritellään tarvittavat kehittämistoimet. Kunnan tehtäväksi jää seurata kehittämistoimien toteutumista hoivakodissa ja kehittämistyön riittävyydestä raportoiminen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi myös pyytää kunnan valvovaa viranomaista tekemään tarkastuskäynnin hoivakotiin ja antamaan selvityksensä tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

Näin saadaan tiivistettyä aluehallintoviraston ja kuntien yhteistyötä sekä tehostettua palvelujen valvontaa. Toivottavaa kuitenkin on, että hoivakotien omavalvonta toimii, jolloin hoivakodit saavat epäkohdat ja ongelmatilanteet nopeasti korjattua.

Seminaarissa puheenvuoroja pitivät myös edustajat Valvirasta, eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Porin kaupungista ja Hoitotyön tutkimussäätiöstä.

Seminaarin materiaalit löytyvät aluehallintoviraston tapahtumakalenterista (avi.fi).

Lisätietoa:
Marjo Henrichson, Nina Siro-Södergård, Tarja Hagback
sosiaalihuollon ylitarkastajia, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty