Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Alkoholin vähittäismyyntipaikkojen omavalvonta aluehallintoviraston valvontakohteena

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tulee kohdistamaan valvontaa toimialueensa alkoholin vähittäismyyntipaikkoihin syksyn 2019 aikana. Valvontakäynneillä keskitytään vähittäismyyntipaikkojen omavalvontaan ja omavalvontasuunnitelman sisältöön.

Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018, ja sen myötä kirjallinen omavalvontasuunnitelma tuli pakolliseksi myös alkoholin vähittäismyyntipaikoissa, kuten kaupoissa ja kioskeissa. Omavalvontasuunnitelman valvonnalla seurataan, että elinkeinotoiminnassa noudatetaan lakia.

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka toimipaikalla seurataan lain noudattamista, hoidetaan kriittisten tilanteiden riskienhallinta ja korjataan havaitut puutteet. Suunnitelmassa tulee myös huomioida mahdolliset riskit, jotka alkoholin käyttö voi aiheuttaa.

Suunnitelman pohjat on luotu yhdessä

Omavalvontasuunnitelman tekemistä varten on lomake, joka on tehty yhdessä elinkeinonharjoittajien, aluehallintoviraston ja Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa. Suunnitelman voi laatia myös vapaamuotoisesti ja se voi olla sähköisessä muodossa. Suunnitelma voi olla myös yhdistettynä elintarvikelain ja tupakkalain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan. Tärkeää on, että suunnitelmassa on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (158/2018) mukaiset tiedot.

Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa aluehallintovirastoon. Suunnitelma tulee kuitenkin olla henkilökunnan saatavilla toimipaikassa ja se tulee pitää ajan tasalla. Tarvittaessa se on voitava esittää valvovalle viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelmalomakkeet (vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma) löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/web/avi/lomakkeet.

Alkoholilaki (1102/2017)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta (158/2018)

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jenni Köpman, p. 0295 018 571
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty