Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Hoitotakuu toteutuu aiempaa paremmin erikoissairaanhoidossa - haasteita perusterveydenhuollossa ja tietyillä erikoissairaanhoidon erikoisaloilla

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat vuonna 2019 jatkaneet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn eli niin sanotun hoitotakuun systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa on vuoden 2019 aikana otettu vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvirassa on vuoden 2019 aikana valvottu yhtätoista sairaanhoitopiiriä erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn osalta. Monessa tapauksessa valvonta-asia on ratkaistu kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla sen jälkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet useita ohjaustilaisuuksia, joissa on yhdessä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa etsitty pysyviä ratkaisuja hoitoon pääsyn haasteisiin.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää yksiköiden omavalvonnan kehittämistä

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua, ja hoitoon pääsyn ongelmat heijastuvat mm. päivystystoiminnan ruuhkautumisena. Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu entistä paremmin: erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia, tiettyyn erikoisalaan (esim. silmätaudit) liittyviä, ja niiden taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Säännökset edellyttävät potilaan hoidon järjestämistä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään laissa mainituissa enimmäisajoissa. Hoitoon pääsyn toteuttaminen ja ylläpitäminen säädösten edellyttämällä tasolla edellyttää toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä ja lisäksi edelleen valvontaviranomaisten toteuttamaa seurantaa ja valvontaa.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän aineiston pohjalta. Kiireettömään hoitoon pääsyn valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

Lue lisää:

Hoitoon pääsy (Valvira.fi)

Hoitoon pääsy (hoitotakuu) (Stm.fi)

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa (Thl.fi)

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa (Thl.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja:

Aluehallintovirastoissa

Jaana Mäkelä, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 016 172, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Taija Liukkonen, ylitarkastaja, puh. 029 501 6911, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ruut Virtanen, lääninlääkäri, puh. 0295 018 000, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, puh. 0295 018 563, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Marja-Leena Arffman, terveydenhuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 558, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sari Kemppainen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 350, Lapin aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvirassa

Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 428

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty