Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut vuoden 2019 valvontaohjelmassa

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman kohteista. Osana valvontaohjelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät yhdeksän alueellista tilaisuutta esimiehille, jotka vastaavat vanhustenhuollon kotiin annettavista palveluista. Tilaisuuksien tarkoituksena on vahvistaa vanhustenhuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Tilaisuuksissa keskitytään erityisesti kotiin annettavien palvelujen laatuun ja sisältöön, lääkitysturvallisuuteen, saattohoitoon, kuntien valvontaosaamisen vahvistamiseen ja omavalvonnan toteuttamiseen. Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet yhdessä vuosille 2016-2019 valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman, jota voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo2019.

Valvonnassa on omat haasteensa

Ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden valvonnassa erityisen tarkastelun kohteena ovat henkilöstöön kohdentuva omavalvonta ja lääkitysturvallisuus. Kotiin annettavien palveluiden omavalvonta ja viranomaisvalvonta ovat haasteellisia, kun työpaikkana on asiakkaan koti. Työtä tehdään pääasiassa yksin asiakkaiden kodeissa, jolloin työntekijällä on erityisen suuri vastuu asiakkaasta ja hänen toimintakykynsä sekä palvelutarpeensa arvioinnista.

Kotiin annettavien palveluiden omavalvonnan edistäminen, varmistaminen ja tuki edellyttävät voimakasta kehittämistä ja uusia innovatiivisia menetelmiä. Palveluiden sovittaminen yhdeksi kokonaisuudeksi edellyttää usean sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan joustavaa ja asiakaslähtöistä yhteistyötä. Valvonnan tarve on todettu suureksi, sillä kaikkia ikäihmisten palveluja, ml. ympärivuorokautisia asumispalveluja, koskevien epäkohtailmoitusten, kanteluiden ja yhteydenottojen määrä on kasvanut voimakkaasti.

Omavalvonta = oman työn laadun valvontaa ja asiakas- ja potilasturvallisuustyötä

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten edellyttämät sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2018 tiedonkeruun perusteella voidaan todeta, että kotiin annettavien palveluiden omavalvontasuunnitelmissa on edelleen puutteita.

Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Osalla kotiin annettavien palveluiden yksiköistä on puutteita hoito- ja palvelusuunnitelmissa.

Lääkehoidon tarve arvioitava säännöllisesti

Lääkehoidon toteuttaminen sosiaalihuollon toimintayksikössä on terveydenhuollon toimintaa ja kokonaisvastuun osalta noudatetaan samoja käytäntöjä kuin terveydenhuollon yksiköissä. Valvontaviranomaiset korostavat, että lääkehoidon tulee olla asianmukaista vanhusten kotiin annettavissa palveluissa. Kokonaisarviointi tulisi tehdä vähintään vuoden välein jokaiselle asiakkaalle.

Alueelliset valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät vanhusten kotihoidon palveluja ohjaavat tilaisuudet järjestetään syys- marraskuun aikana 2019 Helsingissä, Vaasassa, Tampereella, Turussa, Mikkelissä, Joensuussa, Inarissa ja Kemissä. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoja:

Valvirassa

Eine Heikkinen, sosiaalineuvos, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 323
Elina Uusitalo, ylitarkastaja, puh. 0295 209 334
Reija Kauppi, lakimies, puh. 0295 209 429

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Jaana Aarnio, ylitarkastaja, puh. 0295 018 576

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Maria Borg, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 016 277

etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty