Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lupapalvelun asiakkaat ovat tyytyväisiä erityisesti asiakaspalveluun

Aluehallintovirastot tekivät Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen lupapalvelun asiakkaille asiakaskyselyn 17.12.2018–15.3.2019. Lupapalvelun asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti aluehallintovirastojen virkailijoiden asiantuntemukseen. Saimme kyselyyn 298 vastausta ja kysely lähetettiin sähköpostilla.

Aluehallintovirastojen virkamiesten asiantuntemuksessa arvostettiin erityisesti lakien ja määräysten tuntemusta sekä asiakasohjausta. AVIn lupapäätöksen, rekisteröintipäätöksen ja ilmoituksen selkeyden ja ymmärrettävyyden keskiarvo oli 3,96 ja lupahakemuslomakkeen 3,68.

AVIn internet-sivujen ja lomakkeiden ohjeet saivat keskiarvon 3,67 ja lupapalvelun nopeus 3,61.

 

Kuva 1. Asiakkaiden arviot lupapalvelusta

Tilastograafi: luvanhakijoiden arviot

 

Lupapalvelun asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti AVIen virkailijoiden asiantuntemukseen (keskiarvo 4,24). Palvelua pidettiin myös ystävällisenä (4,14) ja ohjeistusta lupa-asioinnissa saatiin riittävästi (4,09).

Asiakkaat perustelivat palvelun ystävällisyyttä muun muassa selkeillä ohjeilla ja sujuvana palveluna. Aluehallintovirastojen virkamiesten asiantuntemuksessa arvostettiin asiaosaamista ja neuvontaa. Asiakkaat odottivat virkamiehiltä tukea lakien ja ohjeiden tulkintaan ja soveltamiseen. Asiakkaat arvostivat erityisesti asiaosaamista ja kykyä ohjeistaa asiakkaita.    

Asiakkaat toivovat yksinkertaisempia lomakkeita

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen yksiköistä eniten vastauksia saatiin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, alkoholivalvonnan ja elinkeinovalvonnan yksiköistä.  Lupa-asioissa asiakkaat  asioivat pääsääntöisesti sähköpostitse (47 %) ja puhelimitse (25 %).

Asiakkaiden mukaan nettisivujen käytettävyyttä ja tiedon välittämistä tulisi kehittää sekä lisätä sähköistä asiointia. Aluehallintovirastojen lupapalvelu sai asiakkaalta kouluarvosanaksi hyvän 8,21. Aluehallintovirastojen välisessä vertailussa kärkisijan nappasi Itä-Suomen aluehallintovirasto, onnea hienosta suorituksesta!

 

Kuva 2. Asiakkaiden kokonaisarvio lupapalvelusta

Tilastograafi: kokonaisarvio lupapalvelusta

Asiakkaiden kokemukset lupapalvelusta ja asioinnista antavat tärkeää tietoa aluehallintovirastojen toimintojen kehittämiselle.

Kiitos kaikille teille, jotka vastasitte asiakaskyselyyn.

 

Lisätietoja: ylitarkastaja Jarkko Yliruka, puh.  0295 016 219, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty