Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Vanhusten hoivayksikköjen valvonta on aktiivista

Lounais-Suomi

Aluehallintovirastoon on viime vuoteen verrattuna tullut runsaasti kanteluita ja epäkohtailmoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen vanhusten hoivapalveluista. Myös tarkastuskäyntejä ja muita valvontatoimenpiteitä on tehty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tarkastuksilla on havaittu puutteita, joita hoitokodit ovat useassa tapauksessa ryhtyneet korjaamaan heti ohjausta saatuaan. Osa valvonta-asioista edellyttää laajempaa selvittämistä.

Lounais-Suomessa näkyy sama omaisten ja alan ammattilaisten huoli vanhusten hoivasta kuin muuallakin Suomessa. Alkuvuoden liki kolmen kuukauden aikana Lounais-Suomen aluehallintovirasto on saanut vanhusten hoivapalveluista yhteensä noin 40 kantelua ja epäkohtailmoitusta. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2018. Suurin osa kanteluista ja epäkohtailmoituksista koskee yksityisiä hoivapalveluja. Valtaosa epäkohtailmoituksista käsitellään kirjallisten selvitysten pohjalta.

Tyypillisimmät yhteydenoton aiheet ovat olleet:

 • riittämätön hoitohenkilöstömitoitus, henkilöstön puutteellinen ammattitaito sekä vaihtuvuus
 • perushoidon ja -hoivan puutteet, ruoan huono laatu, lääkitysvirheet ja muut lääkehuollon epäkohdat
 • virikkeellisen toiminnan ja ulkoilun vähäisyys
 • huonosti laaditut ja/tai päivittämättömät hoito- ja palvelusuunnitelmat
 • puutteet omavalvonnassa.

Kunnilla ja aluehallintovirastolla omat vastuunsa

Kunnilla on ensisijainen vastuu valvoa alueensa vanhushuollon palveluita. Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia näiden valvontatehtävän toteuttamisessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähetti helmikuussa kaikille Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnille ohjauskirjeen kuntien valvontavastuusta.

Aluehallintovirastot toteuttavat omaa valvontatehtäväänsä ohjauksen, lupahallinnon, tarkastusten sekä asiakirjapohjaisen valvonnan keinoin.

Kuluneiden viikkojen aikana Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt useita tarkastuskäyntejä vanhusten hoivakoteihin välittömän asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuskäyntejä on tehty sekä itsenäisesti että yhteistyössä kuntien ja Valviran kanssa.

Jos aluehallintovirastot havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa, ne voivat kiinnittää palveluntuottajan huomiota puutteen korjaamiseen, antaa huomautuksen tai määräyksen, keskeyttää toiminnan tai peruuttaa luvan.

Valvonnan vireillä olo ei välttämättä tarkoita puutteita

Valvontaprosessit ovat lähtökohtaisesti pitkäkestoisia. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon viime kuukausien aikana tulleet lukuisat yhteydenotot ovat omalta osaltaan lisänneet työruuhkaa ja pidentäneet käsittelyaikoja.

Keskeneräisistä asioista virasto voi antaa tietoa vain rajallisesti. Kantelut koskevat yleensä yksittäisen asiakkaan asiaa. Siksi kanteluihin liittyvät päätökset ovat useimmiten salassa pidettäviä. Valvonta-asioissa annettavat päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Valvonta-asian vireilläolo ei välttämättä tarkoita, että hoivayksikön toiminnassa on puutteita, vaan että asiaa selvitetään.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Tanja Railo, viestintäpäällikkö, puh. 0295 016 552, tanja.railo(at)avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty