Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Essotelle kehotus huolehtia hoitotakuun toteutumisesta kipuvastaanotolla

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.4.2019 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kipuvastaanoton hoitoon pääsyä koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto kehottaa Essotea huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy kipuvastaanotolla saatetaan lain edellyttämälle tasolle ilman aiheetonta viivytystä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajaylilääkäri Jarmo J Kosken antaman lausunnon mukaan tällä hetkellä lähetteistä katsotaan 70 % alle kolmen viikon määräaikana. Vuonna 2018 lähetteistä 35 %:n käsittelyaika ylitti 21 vuorokauden aikarajan. Tällä hetkellä 90 % potilasta pääsee hoitoon 6 kuukauden sisällä. Anestesiaylilääkäri Heikki Laineen selvityksen mukaan vuosi 2018 oli poikkeuksellisen vaikea.

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kipuvastaanotolla ole noudatettu vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 kaikilta osin terveydenhuoltolain 52 §:ssä säädettyjä erikoissairaanhoitoon pääsyn määräaikoja.

Aluehallintovirasto kehottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy kipuvastaanotolla saatetaan lain edellyttämälle tasolle ilman aiheetonta viivytystä.

Aluehallintovirasto arvioi kuitenkin, että tarvetta uhkasakon asettamiselle ei ole, koska Essoten selvityksessä on tuotu esille, että lääkäriresurssi on parantumassa kahdella erikoislääkärillä ja yhdellä perusterveydenhuollon lääkärillä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) seuraa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn toteutumista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän kyselyn perusteella ja arvioi seurantatietojen perusteella valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta uudelleen. Viimeisimmät seurantatiedot on julkaistu 29.3.2019.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800, etunimi.sukunimi@avi.fi,
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty