Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Uusi laki parantamaan julkisten verkkopalvelujen saavutettavuutta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tulee voimaan 1.4.2019. Se toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka velvoittaa julkisen sektorin toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa niin sanotun saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti.

Saavutettavuuden huomiointi varmistaa, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalveluja esimerkiksi vammasta tai hankalasta tilanteesta riippumatta. Uusi laki toteuttaa myös YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Laki velvoittaa käytännössä koko julkisen sektorin ottamaan WCAG-ohjeistuksen huomioon kaikessa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, toteutuksessa ja päivittämisessä. Lisäksi laki velvoittaa saavutettavuuden huomioimiseen osaa yksityisestä sektorista, kuten finanssialan, liikenne- ja postipalvelujen sekä vesi- ja energiahuollon toimijoita.

Lain velvoitteita tulee noudattaa tiettyjen siirtymäaikojen puitteissa. Esimerkiksi viime vuoden syyskuun jälkeen julkaistujen viranomaisten verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia jo 23.9.2019 ja aikaisemmin julkaistujen 23.9.2020. Yksityisten toimijoiden osalta siirtymäaika on vähän pidempi eli 1.1.2021 asti ja mobiilisovellusten osalta 23.6.2021 asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta valvova ja neuvova viranomainen

Saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta on laissa annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi. Tätä varten AVIin on perustettu saavutettavuuden valvontayksikkö eli kolmehenkinen saavutettavuustiimi. Yksikön tehtävä on valtakunnallinen, ja valvonnan lisäksi neuvonta on keskeinen yksikön tehtävä.

- Saavutettavuus on ollut toistaiseksi aika pienen piirin huomion kohteena Suomessa. Uuden lain myötä hyvin monen toimijan on kiinnostuttava aiheesta. Näemme tämän hienona mahdollisuutena ja haluamme antaa saavutettavuudesta ja uudesta laista mahdollisimman selkeää, kattavaa ja ymmärrettävää neuvontaa ja ohjeistusta, kertoo aluehallintoviraston saavutettavuuden valvontayksikön päällikkö, lakimies Emilia Ojala.

- Työstämme juuri omaa verkkosivustoamme, joka julkaistaan toukokuussa osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Sieltä tulee löytymään kattavasti tietoa ja esimerkkejä saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuudesta yleisemminkin.

Aluehallintoviraston saavutettavuustiimi on jo aloittanut aktiivisen viestinnän ja neuvonnan saavutettavuudesta ja on mm. järjestänyt webinaarin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa 22.3. Webinaarin taltiointi löytyy täältä: https://vm.videosync.fi/saavutettavuus-webinaari

 

Lisätietoja saavutettavuusyksiköstä:

Lakimies Emilia Ojala, puh. 029 5016 479

Ylitarkastaja Johanna Koskela, puh. 0295 016 545

Ylitarkastaja Viena Rainio, puh. 0295 016 505

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi; saavutettavuus(at)avi.fi

www.avi.fi/saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex)


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty