Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaalihuollon kanteluja ratkaistiin eniten lastensuojeluun ja vanhustenhuoltoon liittyen vuonna 2018

Pohjois-Suomi

Sosiaalihuollon kanteluiden määrä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa kasvoi hieman edellisvuodesta. Eniten otettiin käsiteltäväksi kanteluita lastensuojeluun liittyen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsiteltäväksi 168 sosiaalihuollon kantelua vuonna 2018. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Ratkaisu annettiin 171 kanteluun. Varsinaisia kantelupäätöksiä, joita varten pyydettiin erilliset lausunnot ja selvitykset, tehtiin 70. Lisäksi 41 kanteluun vastattiin kirjeellä. 40 kantelu siirrettiin kantelun kohteena olevaan toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle muistutuksena käsiteltäväksi. 19 kantelun osalta tehtiin tutkimattajättämispäätös ja yksi siirrettiin Valviraan käsiteltäväksi. Vuonna 2018 ratkaistuihin kanteluihin sisältyi myös edellisiltä vuosilta ratkaistavaksi siirtyneitä kanteluita.

21 tapauksessa ratkaisu ei johtanut toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto antoi kolme huomautusta ja kiinnitti 30 kanteluratkaisussa virkamiehen tai organisaation huomiota vastaisen toiminnan varalle. Käsitys oikeasta toimintatavasta ilmaistiin 12 asiassa ja kehotus annettiin neljässä asiassa. Kaikki annetut huomautukset liittyivät lastensuojeluun.

Huomautuksen ja huomion kiinnittämisen antamisella viranomainen ohjaa lainvastaisesti toiminutta tahoa, jotta esille tulleet virheet eivät toistuisi tulevaisuudessa. Huomautus on huomion kiinnittämistä, käsityksen ilmaisemista ja kehotusta painokkaampi kannanotto virheiden korjaamiseksi.

15 lastensuojeluun ja 11 vanhustenhuoltoon liittyvää kantelua siirrettiin kantelun kohteena olevaan organisaatioon, jossa ne käsitellään muistutuksena. Muistutusmenettelynä asian käsittely on kantelua joustavampi ja nopeampi menettely, jota voidaan käyttää palvelussa havaitun epäkohdan tai virheen korjaamiseksi nopeammin.

Kanteluratkaisut liittyivät seuraaviin sosiaalihuollon aloihin.

 • 72 kpl (42 %) lastensuojelu
 • 32 kpl (19 %) vanhustenhuolto
 • 16 kpl (9 %) omaishoidontuki
 • 13 kpl (8 %) vammaispalvelut

Syinä olivat pääasiassa

 • 49 kpl (29 %) menettelytapavirhe
 • 31 kpl (18 %) palvelujen laatu ja sisältö
 • 21 kpl (12 %) päätöksenteko

Lastensuojeluun liittyvien kanteluiden määrä lisääntyi sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin lastensuojelun sijaishuollossa esille tulleista epäkohdista. Lastensuojelun kanteluratkaisuista 55 kohdistui julkiseen ja 17 yksityiseen palveluntuottajaan. Vuoden 2018 aikana ruuhkautunut lastensuojelun kantelujen käsittely on saatu purettua.

Vanhustenhuollon kanteluratkaisut liittyivät palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestämiseen, palvelutarpeen selvittämiseen ja palvelusuunnitelman laatimiseen, päätöksentekoon sekä riittävien resurssien varmistamiseen. Kanteluratkaisuista 26 kohdistui julkiseen ja 6 yksityiseen palveluntuottajaan.


Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa


Liitteet:


Lisätietoja:
vanhustenhuolto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
lastensuojelu: sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, puh. 0295 017 587

Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty