Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy on toteutunut asianmukaisesti Puolustusvoimien Rovaniemen terveysasemalla
 

Pohjois-Suomi

Valtakunnallisessa mediassa 13.12.2018 kerrottiin varusmiesten hoitoon pääsyn ongelmista puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) alaisella Rovaniemen terveysasemalla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti asian perusteella omaksi valvonta-asiaksi selvittää SOTLK:n Rovaniemen terveysaseman suun terveydenhuollon tilannetta. Aluehallintovirasto selvitti terveysaseman suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn viivettä, hammaslääkäriresurssin riittävyyttä sekä mahdollisia hoidon järjestämiseen liittyviä ongelmakohtia.

Saadun selvityksen perusteella hoitoon pääsy terveysasemalla vastaa terveydenhuoltolain asettamia vaatimuksia ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kiireettömän suun terveydenhoidon suosituskriteerejä. Ulkopuoliselta toimijalta hankittu SOTLK:n hammaslääkäriresurssi on ollut riittävä ja vastannut hoidon takuuaikojen enimmäisvaatimuksiin, vaikka se ei ole vastannut kokopäiväistä virkahammaslääkäriresurssia. Lisäksi joulukuussa 2018 tilanne on muuttunut, kun terveysaseman hammaslääkärin virka on saatu täytettyä. Aluehallintovirasto toteaa, ettei SOTLK:n Rovaniemen terveysaseman suun terveydenhoidon järjestämisessä valvonta-asian osalta ole todettavissa hallinnollisen ohjauksen tarvetta eikä asia siten anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Lisätiedot:
ylitarkastaja Matti Vainiokangas, p. 0295 017 563
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI
 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty