Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Hellejakso aiheuttanut toimenpiteitä hoitolaitoksissa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti viime kesänä millaisia terveysvaikutuksia pitkittynyt hellejakso aiheutti alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköissä.  Nyt aluehallintovirasto on toteuttanut seurantakyselyn, jolla on kartoitettu mihin toimenpiteisiin yksiköissä on hellejakson jälkeen ryhdytty. Kysely tehtiin 4.–14.6.2019.

Poikkeuksellisen pitkä hellejakso kesällä 2018 aiheutti terveysongelmia tai -haittoja liki puolessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen terveyskeskuksien vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Kesäkuussa 2019 tehdyssä seurantakyselyssä lähes kaikki vastanneet ilmoittivat ryhtyneensä toimenpiteisiin helteen aiheuttamien lämpöongelmien vähentämiseksi.

Kesäkuussa 2019 toteutetun seurantakyselyn avulla on kartoitettu mihin toimenpiteisiin yksiköissä on hellejakson jälkeen ryhdytty, miten asia on omavalvonnassa huomioitu sekä miten yksiköissä on varauduttu mahdollisiin tuleviin hellejaksoihin. Vastauksia saatiin yhteensä 176. Vastaajista 30 oli terveyskeskusten vuodeosastoja ja 142 sosiaalihuollon yksiköitä, joista 17 oli vanhainkoteja ja 125 tehostetun palveluasumisen yksiköitä.

Yli puolet vastaajista ilmoitti varautuneensa kesän 2019 hellejaksojen varalle. 63 % ilmoitti yksikössä olevan koneellisen ilmastoinnin, 53 % jäähdyttävän ilmastointijärjestelmän, 75 % tuulettimet ja 66 % seuraa lämpötiloja systemaattisesti. Muita käytössä olevia varautumiskeinoja ovat mm. ikkunoiden automaattiset varjostimet, ikkunoiden erikoislasit, oikea-aikainen tuuletus, tehostettu nesteytys, kevennetty vaatetus, henkilöstön toimintakortit ja ohjeistaminen hellejaksoihin varautumiseen.

Vastaajista 60 % ilmoitti, että em. varautumista ei ole kirjattu ja päivitetty yksikön laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan tai omavalvontasuunnitelmaan. 31 % vastaajista oli huomioinut rakenteelliset parannustoimet (ilmastointi, jäähdytys tms.) tulevien vuosien investointisuunnitelmissa.    

Pitkäkestoinen helle vaatii vanhustyön ja kuntien työntekijöiltä tavanomaista enemmän huomiota. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut asiasta sivuillaan. Helteiden terveyshaitat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin ihmisiin.


Lisätietoja:  
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty