Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ehkäisevä päihdetyö kaventaa eriarvoisuutta – laadukkaasti toteutettuna

Kaikki kunnat eivät hoida ehkäisevän päihdetyön lakisääteisiä tehtäviään. Viime vuosien uudistukset ovat luoneet paitsi uusia mahdollisuuksia myös merkittäviä lisähaasteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen. Ensi keväänä aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittävät, miten kunnat hoitavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä tällä hetkellä.

Vuoden 2016 selvityksen mukaan kunnissa oli puutteita ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä. Toimintaa tukevat rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli huomattavia puutteita. Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin lokakuussa 2019 kirjeen, jossa se kannustaa kuntia toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä.

Kunnalla on selkeä lakisääteinen velvollisuus ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja. Jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Varsinaista tehtävää hoitaa usein toimielimen nimittämä monialainen työryhmä.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan pitää tehdä vuosittain hyvinvointikertomus, jossa kuvataan myös ehkäisevän päihdetyön tilanne. Työn tavoitteet ja toimet on kirjattava myös osaksi kunnan keskeisiä suunnitelmia. Pitkäjänteinen laadukas ehkäisevä työ parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mikä voi aikanaan pienentää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Kuntien vastuu ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä perustuu useampaan lakiin: mm. kuntalakiin, lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi ja terveydenhuoltolakiin.

Tukea ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaan aluehallintovirastojen tehtävään kuuluu

 • ohjata toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä
 • suunnitella ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
 • tukea toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Keväällä toteutettava kysely on aluehallintovirastojen yksi keskeinen keino kuntien ohjauksessa.

Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen toimintaohjelma tukee ja ohjaa sekä aluehallintovirastoja että kuntia ehkäisevän päihdetyön kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Ehkäisevä päihdetyö aluehallintovirastossa
Ehkäisevän päihdetyön nykytila ja tulevaisuus kunnissa : Vuoden 2016 kuntakyselyn tuloksia

Alueraportit: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Pohjois-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi   Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
Kuntalaki

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
Terveydenhuoltolaki


Lisätietoa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Heli Heimala, p. 0295 016 115

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908

Lapin aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Lahja Harju, p. 0295 017 386

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Minna Lainio-Peltola, p.  0295 018 023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Irmeli Tamminen, p. 0295 018 596

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559

etunimi.sukunimi@avi.fi

Valtakunnallinen tieto ehkäisevän päihdetyön tilanteesta:
terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kehittämispäällikkö Teija Strand p. 0295 247 061
etunimi.sukunimi@thl.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty