Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Attendo Marian Kartano Oy voi jatkaa Kirkkopuiston hoivakodin toimintaa (Pohjois-Suomi)

Attendo Marian Kartano Oy voi jatkaa Kirkkopuiston hoivakodin toimintaa Utajärvellä. Valviran saamien selvitysten perusteella palvelun tuottaja on korjannut aiemmin havaitut, asiakasturvallisuutta vaarantaneet puutteet ja epäkohdat. Puutteet ja epäkohdat liittyivät mm. henkilöstömitoitukseen, omavalvonnan toteuttamiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Valviran asiaa koskevan päätöksen (4.12.2019) mukaan hoivakodin toiminta voi jatkua tietyin edellytyksin. Palvelujen tuottajan tulee:

 • seurata toimintayksikön asiakkaiden toimintakykyä sekä palveluiden tarvetta ja
 • mitoittaa toimintayksikön välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne sekä avustavissa työtehtävissä toimivan henkilöstön määrä ja rakenne vastaamaan asiakkaiden määrää ja palveluiden tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina.

Yksikön vastuuhenkilön on vastaisuudessa huolehdittava omavalvontasuunnitelman mukaisesti siitä, että yksikössä on kaikkina aikoina henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön asiakkaiden palvelujen tarvetta. Mahdolliset epäkohdat ja puutteet tulee viipymättä korjata.

Valvontaviranomaiset seuraavat tilannetta ja tekevät yksikköön valvontakäynnin vuoden 2020 alkupuolella.

Valvira päätti 28.2.2019 keskeyttää Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan yksikössä todettujen asiakasturvallisuutta vaarantavien puutteiden ja epäkohtien vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymä on vastannut yksikön toiminnasta keskeyttämispäätöksen jälkeen. Asiakkaita ei ole siirretty pois hoivakodista.

Lue lisää:

Valviran päätös 4.12.2019 (pdf)

Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin toiminta keskeytettiin Utajärvellä (1.3.2019)


Lisätietoja Valvirassa:

Mervi Tiri, ylitarkastaja
puh. 0295 209 341
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Leena Serpola-Kaivo-oja, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 290
etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty